Handelen in lijn met universele wetten


door Marja de Vries

gepubliceerd in de krant Great Place to Live, een platform voor pioniers, Jaargang 2, nr. 2, juli 2007 (www.greatplacetolive.nl)

 

Je kunt op twee manieren inzicht krijgen in de wereld. Het meest gangbaar in onze westerse cultuur is het vergaren van analytische kennis over de delen. Deze kennis van details gebruiken we dan vervolgens om met behulp van modellen en theorieën een beeld van het geheel te vormen. Een vrijwel onmogelijke opgave. Minder bekend in de westerse cultuur is de werkwijze waarbij de wereld en alles daarbinnen als een geheel wordt beschouwd. In dit geval kijken we naar de werking van dynamische wetmatigheden en de onderlinge relaties van de delen die samen het geheel vormen. Dit levert een fundamenteel inzicht op in de dynamische werking van het universum. Het biedt een kader waarbinnen de verschillende aspecten van onszelf en van de wereld als puzzelstukjes op hun plaats vallen.


Alles in het universum werkt in overeenstemming met deze universele principes. Uitzondering is de mens die kan kiezen wel of niet in lijn met de wetmatigheden te handelen. Stemmen we ons handelen af op de universele wetmatigheden, dan gaat dat gemakkelijker en kost het minder moeite. Ons handelen komt meer overeen met wie we in essentie zijn en harmonieert met het grotere geheel. Om in overeenstemming met de universele principes te handelen, moeten we  de wetmatigheden wel kennen. In het boek ‘De Hele Olifant in Beeld’ beschrijft Marja de Vries de werking van deze universele wetmatigheden op basis van gemeenschappelijke inzichten van eeuwenoude wijsheidstradities én wetenschappelijke inzichten die deze wetmatigheden bevestigen. Speciaal voor Great Place to Live legt zij heel in het kort uit hoe de universele wetmatigheden van toepassing zijn op netwerken en creatieve allianties.

Wetwerken
De Wet van Eenheid stelt dat alles en iedereen in het universum met al het andere verbonden is. We vormen dus een onmetelijk groot netwerk. Organisaties die zijn opgebouwd uit mensen en dingen die van elkaar gescheiden zijn, stroken niet met deze wet. Netwerken die draaien om wederzijds betekenisvolle contacten, doen dat juist wel.
De Wet van Ritme zegt dat alles altijd in verandering is. Een netwerk of organisatie die geleidelijk verstart, is steeds minder in lijn met de Wet van Ritme. Een netwerk dat in beweging blijft is dat wel.
De Wet van Trilling stelt dat alles wat bestaat energie is. Energie volgt de weg van de minste weerstand. Wanneer energie vrij kan stromen dan wordt een maximum resultaat geboekt met een minimum aan inspanning. Wordt de vrije energiestroom geblokkeerd, dan ontstaat weerstand en moeite. De wensen van ons ego bijvoorbeeld kunnen de vrije energiestroom blokkeren.
De Wet van Overgave zegt dat wanneer ons ego plaats maakt voor ons Hoger Zelf, alles in ons leven met de minste moeite en vrijwel als vanzelf kan gebeuren. Wanneer we ervoor kiezen onze zielewens te volgen, brengen we ons zelf in harmonie met de werking van de universele wetmatigheden. We laten die dan in ons voordeel werken.
De Wet van Aantrekking zegt dat we aantrekken wat we uitzenden. Integriteit is daarom de sleutel tot het optimaal profiteren van de universele principes in ons leven en in netwerken. Oprechte interesse, aandacht, plezier, waardering, echtheid en integriteit dragen bij aan een netwerk waar energie vrij kan stromen.
In netwerken kunnen we bewust de Wet van Aantrekking en de Wet van Aandacht, die stelt dat dat waar we onze aandacht op vestigen we in sterkere mate naar ons toetrekken, toepassen. Zo kunnen we bewust zoeken naar het beste in mensen, organisaties en de wereld om ons heen. Richten we onze aandacht in plaats van op problemen, op dat wat we wél willen, dan zal het zich in die richting ontwikkelen. Wanneer we het beste in elkaar zien, dromen en passies met elkaar delen en ons inzetten voor een wereld die overeenstemt met onze essentie en harmonieert met het grotere geheel, bloeien relaties op en gaat energie stromen.

Synchroniciteit
De Wet van Oorzaak en Gevolg stelt dat we met bewustzijn, intenties, gedachten en gevoelens in de onzichtbare wereld van oorzaak, de zichtbare wereld van gevolg creëren. Daarom zijn bewustzijn en inzicht vertrekpunt voor alles wat we ondernemen. Verandering en vernieuwing begint met een verandering of verruiming van ons bewustzijn. Wanneer we zien dat de Wet van Oorzaak en Gevolg werkt als een multidimensionaal feedbacksysteem, noemen we dat ‘Synchroniciteit’. We herkennen de fysieke gevolgen van wat we (on)bewust met intenties hebben gecreërd. Het gevolg ervaren we als gezochte hulp, antwoord of oplossing. 
Naarmate ons bewustzijn ruimer wordt, nemen we die synchroniciteit vaker bewust waar. Wanneer we innerlijk alert zijn om waar te nemen of iets ‘goed’ en ‘nu van toepassing’ voelt, kunnen we in een stroom terechtkomen waarin de volgende stap ontstaat als een vraag. Het antwoord dient zich aan zodra we met behulp van onze intuïtie volgen wat goed voelt. Zo kunnen we naar een netwerkbijeenkomst gaan en ‘weten’ met wie we contact moeten maken om de informatie of mensen te vinden die we zoeken. De mensen die voor ons op dat moment relevant zijn, ‘springen’ eruit of spreken ons aan nog voor we hen opmerkten.

Rand van chaos
Ook de Wet van Dynamische Balans is belangrijk. Volgens deze wet zijn alle levende systemen dynamische systemen. Ze zijn samengesteld uit twee actieve, dynamische, schijnbaar tegengestelde, complementaire beginselen die in partnerschap samenwerken. Ongestoorde dynamische systemen kennen daarom een permanent streven naar een dynamisch evenwicht.
Stabiliteit en flexibiliteit, orde en chaos kennen bijvoorbeeld zo’n dynamisch evenwicht.  Zelforganiserende levende systemen, zoals wijzelf of dynamische netwerken, werken het beste wanneer ze het juiste midden vinden tussen starheid en chaos. Precies op het wankele evenwichtspunt tussen verstarde ordening en volledige chaos bevindt zich de optimale situatie voor nieuwe mogelijkheden en creativiteit. In de chaostheorie is dit optimale evenwicht bekend als ‘de rand van chaos’. Juist op dat punt kan met de kleinste moeite de grootste verandering bewerkstelligd worden.
De Wet van Dynamische Balans zegt dat creatie plaatsvindt wanneer de twee complementerende aspecten ‘idee’ en ‘vorm’ in partnerschap samenwerken. Wanneer mensen met heldere ideeën en een actief voorstellingsvermogen met elkaar in contact komen binnen dynamische netwerken of creatieve allianties, kunnen op die ‘rand van chaos’ wonderbaarlijke dingen en creatieve oplossingen ontstaan.

Nieuw wereldbeeld
Inzicht in de werking van de universele principes maakt een nieuw wereldbeeld zichtbaar. De verschuiving van het oude naar het nieuwe wereldbeeld kun je als volgt typeren. 

van Oud

naar Nieuw

van fragmentatie naar heelheid
van vervreemding naar relatie
van conformisme naar auhenticiteit
van moeite naar plezier
van discussie naar dialoog
van dingen naar processen
van toeval naar keuzes
van chaos naar orde
van hoofd naar hart
van angst naar liefde
van we zijn slachtoffers van gebeurtenissen en beperkt in wat we kunnen naar we co-creëren onze eigen werkelijkheid en in beginsel kunnen we alles

 

 

terug