Transformatie van leren en onderwijs

In deze tijd van ingrijpende veranderingen zet Marja de Vries zich sinds 2003 in voor transformatie van leren en onderwijs. Hierbij streeft ze naar vormen van leren en onderwijs, die beter passen bij de hedendaagse kinderen, beter aansluiten bij de behoeften van deze tijd en die kinderen de kans geven om hun volledig potentieel te ontwikkelen. Dit vraagt om nieuwe uitgangspunten op basis waarvan leren en onderwijs zowel meer in overeenstemming kan zijn met wie wij in essentie zijn en tegelijkertijd ook meer in harmonie met alles en iedereen om ons heen. Nieuwe uitgangspunten die voor iedereen aanvaardbaar zijn als basis voor zulke ingrijpende vernieuwingen binnen het openbaar onderwijs – zonder gekleurd te zijn door een specifieke geloofsovertuiging, cultuur of tijd – zijn uitgangspunten met een algemene geldigheid en dus een universeel karakter.

Leren en onderwijs in lijn met universele wetmatigheden


Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden
gaat het makkelijker,
kost het minder moeite,
komt het meer overeen met wie we in essentie zijn en
is het in harmonie met het grotere geheel.

De universele principes die in alle wijsheidstradities beschreven worden, zijn dergelijke universele uitgangspunten. Als iets in overeenstemming is met deze universele wetmatigheden komt het meer overeen met wie we in essentie zijn en is het in harmonie met het grotere geheel. Bovendien gaat het dan makkelijker en kost het minder moeite. Deze universele wetmatigheden beschrijf ik op basis van gemeenschappelijke inzichten van eeuwenoude wijsheidstradities en aan de hand van recente wetenschappelijke ontdekkingen die deze inzichten lijken te bevestigen in het boek De Hele Olifant in Beeld. Op basis van inzicht in deze wetmatigheden wordt in feite een geheel nieuw wereldbeeld zichtbaar en wordt het mogelijk om te begrijpen wat er nodig is om de balans te herstellen, zowel in onszelf als wereldwijd. Vanuit dit nieuwe perspectief wordt ook duidelijk waar wijzelf – en onze cultuur – wel en waar we niet in lijn zijn met deze universele wetmatigheden. Zo wordt ook duidelijk in welke mate wijzelf en de verschillende aspecten van onze cultuur wel of niet in harmonie zijn met onze essentie en met het grotere geheel.

Tweede boek - over 'Samenlevingen in Balans'

'Individuen in Balans'
zijn individuen die - bewust of onbewust - zijn en handelen
in lijn met de in werking van de universele wetmatigheden,
waardoor ze optimaal functioneren.


'Samenlevingen in Balans'
zijn samenlevingen,
waarbij inzicht in de werking van de universele wetmatigheden
een inherent onderdeel is van de cultuur,
waardoor ze optimaal functioneren.


Een van de conclusies uit het inzicht in de werking van de universele principes is dat ‘alles met alles samenhangt’. Leren en onderwijs kunnen dan ook niet los gezien worden van opvoeding en socialisatie. Opvoeding, onderwijs en socialisatie krijgen vorm op basis van de bestaande wereldbeeld en de daarbij horende culturele overtuigingen. Ons wereldbeeld heeft, of we ons daar nu wel of niet van bewustzijn, grote invloed op alles wat we doen. Het bepaalt wat we waarnemen, wie we denken dat we zijn en wat we denken dat een kind is. Het bepaalt onze overtuigingen over wat we wel of niet kunnen, wat we denken dat onze behoeften zijn en het beïnvloedt de aard van al onze onderlinge relaties. Het gevolg is dat ons wereldbeeld uiteindelijk in grote mate bepaalt hoe we onze samenleving vormgeven. Een transformatie van ons wereldbeeld is dan ook zeer ingrijpend want het zet alles wat we gewend zijn op de kop.
Wanneer we binnen een samenleving leren en onderwijs opnieuw vorm willen geven op basis van een geheel nieuw wereldbeeld, kan dat daarom eigenlijk alleen als we ook de samenleving waar dat leren en onderwijs een intergraal onderdeel van is opnieuw vormgeven op basis van dat nieuwe wereldbeeld. Daarom gaat mijn tweede boek (nog) niet over de transformatie van leren en onderwijs, maar allereerst over de transformatie van de samenleving als geheel van de huidige situatie van 'Samenlevingen uit Balans' die niet in lijn zijn met de werking van de universele wetten naar 'Samenlevingen in Balans'. De term 'Samenleving in Balans' heb ik bedacht om een samenleving te onschrijven waarvoor geldt, dat inzicht in het bestaan en de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur waardoor ze optimaal functioneren en alle individuen kunnen floreren.
Dit tweede boek over zulke samenlevingen is in oktober 2014 verschenen over de titel 'Samenlevingen in Balans, naar een toekomst in harmonie met de universele wetten'.
Dit boek maakt duidelijk dat er twee basissystemen voor samenlevingen bestaan, twee alternatieven, namelijk samenlevingen in harmonie met de universele wetten en daardoor met de natuur en met wie wij in essentie zijn en samenlevingen die niet in harmonie zijn met de universele wetten, de natuur en met wie wij in essentie zijn. Dit boek gaat over het onderscheid tussen deze twee basissystemen, hoe samenlevingen uit balans kunnen raken en het inzicht dat bij dit alles onze staat van bewustzijn en begrijpen wie we zijn als mens zijn, primair is. Wanneer we eenmaal een beeld hebben van onze natuurlijke staat van bewustzijn in balans bij de rivier en begrijpen wie we in essentie zijn, kunnen we de lessen leren die geleerd willen worden voor een transformatie van bewustzijn, zodat we niet alleen (rationeel) inzicht hebben in de werking van de universele principes, maar deze inzichten belichamen en het een geïntegreerd onderdeel is van onze manier van leven en van de houding waarmee we in het leven staan. het boek maakt duidelijk hoe we bewust kunnen toewerken naar een toekomst in harmonie met de universele wetten. Dus om het pad in die richting in te slaan. Zie 'Samenlevingen in Balans' voor meer over dit boek.

Derde boek - over organisatie binnen 'Samenlevingen in Balans'

Tijdens het schrijven van het boek 'Samenlevingen in Balans' kwam ik tot mijn verrassing opnieuw tot de conclusie dat ik niet één boek aan het schrijven was maar twee... Ik ontdekte namelijk dat als ik door zou werken op de manier waarop ik bezig was, het resultaat twee keer zo dik zou worden als gepland. Tegelijkertijd realiseerde ik me zo, dat ik in feite bezig ben met een trilogie, waarbij het boek De Hele Olifant in Beeld en het inzicht in de universele wetten en het samenhangend, holistisch wereldbeeld op basis daarvan het fundament  van de trilogie vormt.
Vervolgens maakt het eerste van twee boeken over 'Samenlevingen in Balans' duidelijk, dat er twee basissystemen voor samenlevingen bestaan, en dat bij dit alles onze staat van bewustzijn primair is. Het derde boek van de trilogie en dus het volgende boek over Samenlevingen in Balans dat ik op dit moment aan het schrijven ben, gaat over de organisatie van 'Samenlevingen in Balans' en over de manier waarop we onze menselijke activiteiten binnen een Samenleving in Balans kunnen vormgeven, coördineren en organiseren. Het zal laten zien hoe zaken als problemen oplossen en besluitvorming, ecologie, economie, gezondheid, wetenschap, en de grote lijnen van opvoeding, socialisatie, leren en het doorgeven van levende kennis allemaal met elkaar samenhangen, wat het belang van de gemeenschap bij dit alles is en wat er nodig is om er voor te zorgen dat kinderen in hun natuurlijke staat van bewustzijn kunnen blijven. kortom, in deze trilogie beschrijf ik de drie onlosmakelijke met elkaar samenhangende basisaspecten die samen het fundament van het complexe geheel van een cultuur vormen: het wereldbeeld, de staat van bewustzijn en de organisatiestructuur.
Omdat de ingrijpende veranderingen die in dit boek over Samenlevingen in Balans beschreven zullen worden beginnen met de transformatie van ons bewustzijn, kan iedereen die uitkijkt naar dit derde boek, dus nu toch alvast beginnen. We kunnen dat gaan doen wat nodig is voor onze individuele transformatie van bewustzijn, zodat we onze natuurlijke staat van zijn steeds meer in ons dagelijks leven kunnen belichamen. Bovendien kunnen we gelijkgestemden opzoeken en elkaar daar waar nodig bij dit proces ondersteunen. Want als we weten dat we er voor elkaar zijn bij dit ingrijpende proces en we onze ervaringen met elkaar kunnen delen, kunnen we elkaar ook stimuleren op momenten dat het moeilijk wordt. Zo zal het makkelijker worden om de moed te verzamelen om dit pad van heling te gaan en zullen we bovendien onze geleerde lessen kunnen delen en onze succesvolle stappen samen kunnen vieren.
Een tipje van de sluier opgelicht over het derde boek
Inmiddels heb ik in oktober 2020 twee keer
onder de titel 'De Sophia mythe, wétiko en zelforganistatie' een presentatie gegeven als voorloper op mijn derde boek (waarvan ik het manuscript nog aan het schrijven ben...) Dit boek gaat over vormen van egalitaire organisatie in Samenlevingen in Balans en betreft vormen van culturele zelforganisatie waarbij het Leven centraal staat en die levensondersteunend zijn. De tweede keer, op 23 oktober, is de presentatie wegens de actualiteit van de inhoud gefilmd en nu voor iedereen te zien op Bitchute: 'De Sophia mythe, wétiko en zelforganisatie' en op Brighteon: 'De Sophia mythe, wétiko en zelforganisatie' .


Vierde boek - over 'Leren en Onderwijs in Balans'

'Leren en Onderwijs in Balans'
zijn vormen van leren en onderwijs,
waarbij inzicht in de werking van de universele wetmatigheden
een inherent onderdeel is van de onderwijscultuur,
zodat docenten en leerlingen - bewust of onbewust - zijn en handelen
in lijn met de in werking van de universele wetmatigheden,
zodat iedereen zijn of haar unieke talenten optimaal kan ontwikkelen
en
en daarmee op een unieke wijze bij kan dragen aan het welzijn van alles en iedereen.

In mijn vierde boek ben ik dan van plan om te beschrijven hoe we deze inzichten kunnen gebruiken als een referentiekader voor nieuwe vormen van leren en onderwijs in lijn met de universele wetten en dus in lijn met met wie we in essentie zijn en in harmonie met het grotere geheel waar we een inherent onderdeel van zijn. Vanuit het perspectief van inzicht in de universele wetten en een holistisch wereldbeeld kunnen vragen als Wie zijn we? Wat is een kind? Wat is het doel van onderwijs? Waarom leren we? Hoe kunnen we weten en hoe leren we? Wat willen we leren? en natuurlijk Wat is ons potentieel? heel anders beantwoord worden dan vanuit het perspectief van ons Westers dualistisch-materialistische wereldbeeld. Het zal ook stilstaan bij wat dit vraagt aan kwaliteiten van volwassenen die met kinderen werken.


Op de hoogte blijven via mijn nieuwsbrief?

Natuurlijk zijn dit plannen die nogal wat tijd en energie kosten. Als je op de hoogte wil blijven van de vorderingen van de de laatste ontwikkelingen rond mijn werk, dan is het mogelijk om je emailadres door te geven om mijn nieuwsbrief te ontvangen. Vul dit formulier in om je op te geven voor de nieuwsbrief. Vorige nieuwsbrieven.


Interview over Leren en onderwijs door door Ton Langelaan van het Geluksmuseum (jan. 2011)


Artikelen door mijzelf klik hier

= Hier zijn de artikelen die ik heb geschreven voor het tijdschrift Educare.
Sinds 2006 ben ik enige jaren vaste medewerkster geweest van het tijdschrift Educare: over leven en leren met kinderen, een uitgave van de Stichting Universele Opvoeding.
= En een artikel dat ik heb geschreven voor het webbook 'The hidden power of Love in Learning' samengesteld door Charlotte Korbee.


Voor andere interessante artikelen, websites en boeken klik hier