Wat zijn universele wetten?

Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden
gaat het makkelijker,
kost het minder moeite,
komt het meer overeen met wie we in essentie zijn en
is het in harmonie met het grotere geheel.

'Individuen in Balans'
zijn individuen die - bewust of onbewust - zijn en handelen
in lijn met de in werking van de universele wetmatigheden,
waardoor ze optimaal functioneren.


'Samenlevingen in Balans'
zijn samenlevingen,
waarbij inzicht in werking
van de universele wetmatigheden
een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.
Hierdoor is de cultuur in harmonie met de natuur
en functioneren zowel de individuen
als de samenleving als geheel optimaal.

'De Hele Olifant in Beeld'

Tijdens de Maand van de Spiritualiteit 2011 was het boek De Hele Olifant in Beeld genomineerd als mooiste spirituele boek van 2011 en inmiddels zijn er meer dan 15.000 exemplaren van verkocht.
In mei 2012 is het boek in het Engels verschenen en in mei 2014 in het Duits.

Nieuwsbrief

Het is mogelijk om op de hoogte gehouden te worden van de laatse ontwikkelingen rond mijn werk. Vul
dit formulier in om je op te geven voor de nieuwsbrief.
Vorige nieuwsbrieven.

De achterliggende dynamiek van het Universum
Universele wetmatigheden omschrijven de achterliggende dynamiek die ten grondslag ligt aan de orde en harmonie in het universum. De universele wetten zijn geen theorie en ook geen model, dus is het niet iets wat iemand bedacht of ontwikkeld heeft, maar in plaats daarvan is het de achterliggende waarheid, die mensen in zichzelf kunnen herkennen als hun eigen waarheid als ze voldoende in contact zijn met wie ze in essentie zijn. We kunnen namelijk op twee manieren inzicht krijgen in de werking van het universum en dus in de wereld.
Het meest gangbare in onze westerse cultuur is om gebruik te maken van het vergaren van analytische kennis over de delen met behulp van ons lineair rationeel verstand. Deze kennis van details gebruiken we dan vervolgens om met behulp van modellen en theorieën een beeld van het geheel te vormen. Omdat het geheel meer is dan de som van de gefragmenteerde delen is dit een vrijwel onmogelijke opgave. Bovendien geeft dit ons weinig inzicht in de onderlinge samenhang, relaties en verbanden.
De andere manier om inzicht te krijgen in hoe het een en ander in dit universum werkt is binnen in de westerse cultuur minder bekend. Dit is de werkwijze, waarbij we uitgaan van het geheel en de wereld en alles daarbinnen beschouwen als een geheel. Dat maakt het mogelijk om inzicht te verkrijgen in de werking van de dynamische wetmatigheden en de onderlinge relaties tussen alle delen die samen het geheel vormen. Dit perspectief levert een fundamenteel inzicht op in de dynamische werking van het universum, waarbij niets buiten beschouwing wordt gelaten. Zo wordt zichtbaar dat alles één groot samenhangend en geordend geheel is.
Het verrassende is dat dit totaalbeeld van de dynamiek van het universum terug te voeren is op slechts een beperkt aantal relatief eenvoudige principes. In feite kan alle beweging in het universum beschreven worden als zeven universele wetmatigheden. Dat betekent dat alles werkt overeenkomstig deze zeven principes. Daarnaast zijn er veel afgeleide wetmatigheden, die voortvloeien uit de werking van deze universele wetten. Inzicht in deze wetmatigheden biedt een kader waarbinnen de verschillende aspecten van onszelf en van de wereld om ons heen als puzzelstukjes op hun plaats vallen. En belangrijker, het geeft ons inzicht in wat werkt en wat niet werkt, want als iets in lijn is met de universele wetmatigheden creëert het weinig of geen weerstand, komt het overeen met wie we in essentie zijn en is het in harmonie met het grotere geheel.

Het boek De Hele Olifant in Beeld

In mijn boek ‘De Hele Olifant in Beeld’ beschrijf ik uitgebreid de werking van deze achterliggende dynamiek van het universum als de volgende zeven met elkaar samenhangende universele wetmatigheden: de Wet van Eenheid, Overeenstemming, Trilling (en daarvan afgeleide wetten), Polariteit, Ritme, Oorzaak en Gevolg, culminerend in de Wet van Dynamische Balans. Daarnaast beschrijft ik als onderdeel van deze laatste wet de Gulden Snede als universeel mechanisme voor het ontstaan van vorm, creatie en ruimtelijke groeipatronen (inclusief bewustzijnsgroei). (zie voor een recente korte beschrijving van mijzelf uit 2016: 'De universele wetten kort 2016' (Pdf-bestand) of voor een oudere, heel beknopte beschrijving door mijzelf uit 2007: 'De zeven universele wetten - heel beknopt (Pdf-bestand); of deze recensie van mijn boek door Vera Mulder (Pdf-bestand)
Ik beschrijf deze universele principes zowel op basis van de gemeenschappelijke inzichten van vele verschillende wijsheidstradities als op basis van baanbrekende wetenschappelijke inzichten die deze wetmatigheden lijken te bevestigen. Door op basis van zoveel mogelijk en zeer uiteenlopende bronnen zo helder mogelijk hun werking uit te leggen, probeer ik de universele wetten uit de sfeer van ‘onbegrijpelijke mystiek, geloof of voorschriften’ te halen. Universele wetten ons vertellen hoe het één en ander werkt in het universum. Het zijn wetmatigheden, die in harmonie hebben gewerkt sinds het begin van de tijd om werelden en universa te creëren. Ongeacht of deze universele wetten ons wel of niet bevallen, zolang als het universum bestaat, zullen deze wetten bestaan, want het universum bestaat dankzij deze wetten, die als het ware het kader vormen dat het universum bijeenhoudt. Deze wetmatigheden hebben een permanent karakter en zijn onveranderbaar. Ze zijn universeel, omdat ze op alle niveaus van de werkelijkheid werkzaam zijn en zonder onderscheid van toepassing zijn op alles en iedereen, altijd en overal.
Universele wetten zijn geen regels die ons vertellen wat we moeten doen, maar beschrijven hoe het één en ander werkt in het universum. Daarom kunnen we dit inzicht gebruiken om te begrijpen waarom dingen gaan zoals ze gaan en kan inzicht in de werking van de universele wetmatigheden ons helpen om betekenis te vinden in de gebeurtenissen in ons leven. Enerzijds wordt zo duidelijk dat we de verantwoordelijkheid voor ons leven in eigendom kunnen nemen. Anderszijds kunnen we met behulp van inzicht in de werking van de universele principes, er bewust voor kiezen om deze principes in ons voordeel te laten werken. Zo wordt het mogelijk om doelbewust de beste mogelijkheden voor onszelf en anderen te creëren en om bewuste keuzes te maken voor onze toekomst.

Een gouden draad van Universele Waarheid loopt door alle wijsheidstradities

Allereerst beschrijf ik de werking van de universele wetten op basis van de vele verschillende wijsheidstradities. Eén van de aspecten van de gouden draad van Universele Waarheid die door alle tradities en bronnen van oude wijsheid van de wereld loopt is, zo ontdekte ik, het inzicht in het bestaan van deze universele wetten. Volgens sommige bronnen werd inzicht in deze wetten doorgegeven door oude meesters, onder wie Hermes Trismegistus. Volgens andere is de oorsprong van het inzicht in deze principes te vinden in de Vedische traditie van het oude India, waar ze meer dan vijfduizend jaar geleden voor het eerst werden opgeschreven. In feite zijn de universele wetten onthuld door mystici uit vele verschillende tijden en culturen en bevestigd door veel filosofen.
Ze belichamen de wijsheid van de mysteriescholen uit het verleden en van vele inheemse volkeren in het heden. Volgens de Arhuaco indianen uit Colombia bijvoorbeeld, zijn deze wetten niet door hen of door iemand anders bedacht: "Het is de kennis die is gebaseerd op het diepste bewustzijn en inzicht. Het meest verheven punt ligt voorbij de vier windstreken (dwz. voorbij het niveaus van de werkelijkheid die bestaat in ruimte en tijd). Daar zetelt de kennis over het verleden, het heden en de toekomst, over alles wat de wereld, de wateren en de andere planeten aangaat. Over hoe we de vele facetten van de natuur in evenwicht moeten houden zodat alles altijd in harmonie blijft voortbestaan. Deze kennis is al vanaf de vroegste tijd, van mamo op mamo, van generatie op generatie, doorgegeven." (1)
De universele wetten zijn bekend onder veel verschillende namen. In de Hermetische filosofie - zoals in The Kybalion - worden ze Hermetische principes genoemd. Ze worden kosmische wetten genoemd in geval de kosmos wordt beschouwd als alles dat bestaat in het universum. Ze worden spirituele wetten genoemd om te benadrukken dat ze (ook) werkzaam zijn op het spirituele niveau van de werkelijkheid en gebruikt kunnen worden voor onze spirituele ontwikkeling. En ze worden natuurwetten genoemd om aan te geven dat ook alles in de natuur overeenkomstig deze wetmatigheden werkt. De universele wetten zijn lange tijd geheim gehouden als onderdeel van esoterische leringen – in tegenstelling tot de exoterische, openbare leringen. Daarom worden ze ook esoterische wetten genoemd.
Velen van ons zijn ons niet bewust geweest van het bestaan van deze wetten en hebben dat als een groot gemis ervaren. Recent zijn sommige universele wetten echter ook te vinden in populaire boeken over 'How to be successful', in gechanneld werk en ze worden steeds meer herontdekt door iedereen die diep genoeg in contact komt met zijn of haar innerlijk weten.

De westerse wetenschap en de universele wetten

Naast het beschrijven van de universele wetmatigheden op basis van inzichten die binnen de wijsheidstradities te vinden zijn, beschrijf ik dezelfde wetmatigheden ook op basis van recente wetenschappelijke inzichten. Want op dit moment worden deze achterliggende principes voor een steeds groter deel bevestigd door recent baanbrekend wetenschappelijk onderzoek. Zo blijkt dat inzichten op basis van de werking van het geheel, zoals we dat in de wijsheidstradities vinden, en inzicht op basis van details, zoals we dat binnen de westerse wetenschap vinden in feite complementair zijn. De synthese op basis van beide perspectieven maakt het mogelijk om deze achterliggende principes die van onschatbare waarde zijn in deze tijd van grote onbalans en wereldwijde veranderingen, opnieuw te ontdekken.

De werking van de universele wetmatigheden en de gulden snede liggen ten grondslag aan:

Het universum en al het Leven
= de dynamiek en ordening in het universum
= een holistisch wereldbeeld
= het Leven
= alles in de natuur
= de dynamische balans in open dynamische systemen
= fractalorganisatie
= de weg van de minste moeite met het maximale resultaat

Optimaal functioneren van onszelf als individu
= een geheel nieuw beeld van wie wij als mens zijn en wat ons volledig potentieel is
= authenticiteit
= dat wat innerlijk ‘kloppend’ en ‘juist’ voelt
= onze natuurlijke staat van zijn
= individuen die optimaal en in balans met zichzelf en al het andere functioneren
= flow – de optimale ervaring (zie psycholoog Mihaly Csiksentmihalyi)
= topprestaties van sporter in the zone
= optimaal leren in contact met wie we in essentie zijn
= ontwikkeling van ons bewustzijn

Optimaal functioneren van organisaties
= organisaties die gekenmerkt worden door optimaal functioneren
= optimaal functioneren in harmonie met al het ander
= een ‘manier van leven’ waarin ‘goede relaties’ centraal staan
= zelforganisatie

Optimaal functioneren van samenlevingen
= de natuurlijke staat van samenlevingen
= samenlevingen die optimaal functioneren in harmonie het al het andere
= Samenlevingen in Balans
= matriarchale samenlevingen, dwz. samenlevingen met gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen


De universele wetten, onze vrije wil en onze ziel

Wij mensen hebben de mogelijkheid om onze vrije wil te gebruiken en zijn daarom vrij om te kiezen om deze universele wetten te leren kennen en om in lijn met deze wetmatigheden te werken of om er voor te kiezen – bewust of onbewust – er tegenin te gaan. Mochten we er voor kiezen om in harmonie met deze principes te handelen, dan zijn we op het pad om in harmonie te leven met onszelf en ook met de natuur en de wereld om ons heen. Inzicht in de werking van de universele wetten helpt ons te begrijpen hoe en waarom dingen gebeuren. Het begrijpen van de wetten geeft ons daarom de mogelijkheid om ons leven in eigen hand te nemen. Wanneer iemand leeft in harmonie met deze principes, dan kan alles gecreëerd en gemanifesteerd worden.
Deze universele principes geven ons ook inzicht in het ontwikkelingsproces van ons gewaarzijn van onze ziel. Wanneer we ze eenmaal begrijpen, kunnen ze worden gebruikt als richtlijnen om ons bewustzijn te verruimen. Wanneer we bewust ons leven in lijn brengen met deze wetten, zullen we ons op vele verrassende manieren ondersteund voelen door het universum.
Zie voor de praktijk en/of toepassing van deze inzichten ook
= Handelen in lijn met universele wetten
= Verhalen over ervaringen met de universele wetten in mijn persoonlijke leven
--------
(1) citaat uit We Are One, Land & Ziel van Inheemse Volkstammen, samengesteld en onder de redactie van Joanna Eede, in samenwerking met Survival International, Uitg. het Spectrum, Houten, 2009; p. 125.

Wat is de Gulden Snede?

Een ander aspect van de gouden draad van Universele Waarheid die door alle wijsheidstradities van de wereld loopt is inzicht in de Gulden Snede. Terwijl de universele wetten de dynamiek van ‘energie’ beschrijven, volgens welke er harmonie en ordening in het universum bestaat, kent het universum ook een prachtige ordening wat betreft ‘vorm’, waardoor er een ontzagwekkende schoonheid bestaat in het universum. In het dynamisch universum is de essentie van vorm niet statisch maar permanent onderhevig aan verandering en kan daarom niet los gezien worden van de daarmee samenhangende energie. We kunnen daarom ‘energie’ & ‘vorm’ als een onscheidbare dynamische eenheid beschouwen. De universele wetten beschrijven vooral de dynamiek van ‘energie’ en inzicht in de wetmatigheden van ‘vorm’ vinden we in verschillende wijsheidstradities als de wetmatigheden van de heilige geometrie. Centraal bij de heilige geometrie is de Gulden Snede verhouding. De Gulden Snede verhouding (1, 618..) is de unieke verhouding die er in het universum bestaat tussen het Geheel en de delen. Door de zeer speciale en unieke eigenschappen creëert de Gulden Snede ‘eenheid in verhoudingen’, waardoor er binnen de veelheid en verscheidenheid aan vormen éénheid en harmonie bestaat in het universum.


Gulden Snede spiraal
Gulden Snede spiraal (‘eenheid in verhoudingen’ tussen de spiraalwindingen)


In het gehele universum en overal in de natuur vinden we op veel plaatsen deze Gulden Snede terug, bv. als de Gulden Snede spiraal en/of in de vorm van twee opeenvolgende getallen van de zogenaamde Fibonacci-reeks (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 etc.). Wanneer we twee achtereenvolgende getallen uit de Fibonacci-reeks nemen en we delen het ene getal door het getal er voor, zullen we – vooral bij de grotere getallen – een uitkomst krijgen die de waarde van 1, 618.. van de Gulden Snede benadert.


Melkweg SpiraalNautuilusDennenappel Zonnebloem
De Gulden Snede spiraal in de vorm van melkwegstelsels De Gulden Snede spiraal in de vorm van de Nautilusschelp De Gulden Snede als twee opeenvolgende getallen uit de Fibonacci-reeks bij een dennenappel: 8 spiralen en 13 spiralen in tegengestelde richtingen (13 : 8 = 1, 625) De Gulden Snede als twee opeenvolgende getallen uit de Fibonacci-reeks bij een zonnebloem: 34 spiralen en 55 spiralen in tegengestelde richtingen (55 : 34 = 1, 617647)

De harmonische verhoudingen, die zichtbare of hoorbare vormen creëren en die we ervaren als schoonheid of die ons ontroeren, zijn ook terug te vinden in ons eigen lichaam, waardoor we deel lijken te nemen aan hetzelfde ontwerp en we in principe een harmonisch onderdeel zijn van dit universele patroon. In andere woorden, inzicht in heilige geometrie draagt ook bij om te begrijpen wie we zijn. (zie voor een recente korte beschrijving van mijzelf uit 2016: 'De universele wetten kort 2016' (Pdf-bestand) of voor een oudere, heel beknopte beschrijving door mijzelf: 'De zeven universele wetten - heel beknopt (Pdf-bestand); of deze recensie van mijn boek door Vera Mulder (Pdf-bestand)

De bouwstenen van het universum

(juni 2010) De zoektocht van Len Zoetemeijer naar “De Bouwstenen van het Universum” begon toen hij de boeken “De geometrie van de schepping’’ van Drunvalo Melchizedek kreeg aangereikt. Deze boeken waren voor hem een prachtige bron van informatie, die aansloot bij zijn innerlijk gevoel dat geometrie een rol speelt in de gehele Schepping. Toch had hij het gevoel dat er nog meer was. Toen hij via het boek “De Hele Olifant in Beeld” in aanraking kwam met de 7 Universele Wetten kon hij het groter geheel nog beter in de juiste context plaatsen, inclusief zijn eigen zoektocht op het pad van de Heilige Geometrie. Het resultaat is een uitgebreide presentatie/hand-out die een idee geeft van zijn eigen zoektocht alsmede een idee hoe alles in het Universum middels Heilige Geometrie met elkaar is verbonden. Hier is, met toestemming van Len Zoetemeijer, de bijgewerkte versie van juni 2010: “De Bouwstenen van het Universum” (oorspronkelijke versie op http://www.merkabalight.com/nlartikelen.html.)

Quantum Golden Field Theory

(maart 2008) Op de website waar veel informatie van Dan Winter - een pionier op het terrein van de Gulden Snede verhouding in de natuurkunde – staat is nu te lezen dat  professor El Naschie, die ik ook in mijn boek noem, in zijn nieuwste artikel (januari 2008) aankondigt dat een synthese van een aantal nieuwe wetenschappelijke inzichten geleid heeft tot de recente ontwikkeling van een nieuwe theorie die de Quantum Golden Field Theory genoemd zou kunnen worden. De Quantum Field Theory kenden we al, maar dit 'Golden' in deze nieuwe theorie is natuurlijk vanwege de essentiele rol die de Gulden Snede verhouding bij deze nieuwe inzichten speelt! Zie voor meer
Science: De Gulden Snede in de kwantum wereld
(Januari 2010) Recent wetenschappelijk onderzoek wijst in de richting dat de Gulden Snede verhouding inderdaad op alle verschillende niveaus aanwezig is. Op 7 januari 2010 kondigde een artikel met de kop “Gulden Snede verhouding ontdekt in een kwantum wereld” een publicatie hierover aan in het tijdschrift Science van 8 januari 2010. Het gaat over een publicatie van het onderzoek van een onderzoeksteam van vooraanstaande instituten voor fysisch onderzoek in Europa (het Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB), in samenwerking met collega’s van de Universiteiten van Oxford en Bristol en het Rutherford Appleton Laboratory, UK). Voor ieder die geïnteresseerd is in nadere details, zie de aankondiging

De Gulden Snede wiskundig onderbouwd
In mijn boek verwijs ik o.a. naar een artikel van Nigel Reading Dynamical Symmetries: Mathematical Synthesis between Chaos Theory (Complexity), Fractal Geometry, and the Golden Mean (1994). Deze Britse architect woont op dit moment in China en schreef recent een gecorrigeerde en veel uitgebreidere versie daar van Dynamical Symmetries | Asynsis: Sustainable Emergent Critical Design (2011). Dit is een artikel voor liefhebbers die geïnteresseerd zijn in de synthese tussen complexiteitswetenschappen, fractal geometrie en de Gulden Snede leidend naar een duurzame ontwerpbenadering in de architectuur en de wiskundige onderbouwing daarvan.

De Gulden Snede ligt aan de basis van al het leven
De Britse biofysica Mae-Wan Ho bevestigt op de website van het door haar opgerichte Institute of Science in Society (ISIS) dat - zoals ik in De Hele Olifant in Beeld al schreef - de wetenschap inderdaad op steeds meer plekken de Gulden Snede verhouding op het spoor komt.
De Gulden Snede verhouding en de Nobel Prijs voor scheikunde in 2011
Allereerst vermeldt ze dat Daniel Shechtman in 2011 de Nobel Prijs voor Scheikunde heeft ontvangen voor het ontdekken van de op de Gulden Snede verhouding gebaseerde 'quasicrystals' (ook bekend als quasi periodic crystals). Terwijl kristallen een 2, 3, 4 of 6-voudige symmetrie kennen, had zijn quasicrystal die hij al in 1982 creëerde een 5-voudige symmetrie. Iets wat op dat moment voor onmogelijk werd gehouden. Daarom wilde niemand hem aanvankelijk geloven en kreeg hij te horen: “There is no such thing as quasicrystals, only quasiscientists.” Inmiddels is echter duidelijk dat quasicrystals gekenmerkt worden door het feit dat de structuur gebaseerd is op de Gulden Snede verhouding met als gevolg dat het 'minimumenergiestructuren' zijn. Hier is het hele verhaal te lezen.
Mae-Wan Ho en 'The Story of Phi' in 7 delen:
In 2014 en 2015 beschrijft biofysica Mae-Wan Ho in een serie van 7 artikelen hoe volgens haar de Gulden Snede verhouding aan de basis ligt van al het leven. Een aantal wetenschappers wiens werk ze hierbij noemt, noem ik ook in De Hele Olifant in Beeld. Zij gaat echter nog een heel stuk verder en beschrijft onder andere ook hoe volgens haar inzicht de bijzondere kenmerken van het irrationele getal Phi (1, 618...) het eindelijk mogelijk maakt om de inzichten in de kwantumfysica met de relativiteitstheorie van Albert Einstein te verenigen. En in haar meest recente artikel van maart 2015 beschrijft ze dat wetenschappers onlangs ook ontdekt hebben dat de Gulden Snede verhouding aan de basis ligt van de structuur van water. De artikelen zijn voor de leek niet allemaal even eenvoudig te lezen, maar hier zijn de linken:
Part 1 'The mathematics'
Part 2 'Watching the Daisies Grow'
Part 3 'Golden Music of the Brain'
Part 4 'Golden Cycles & Organic Spacetime'
part 5 'Golden Geometry of E-Infinity Fractal Spacetime'
Part 6 'E-Infinity Spacetime, Quantum Paradoxes and Quantum Gravity'
Part 7 'Water Structured in the Golden Ratio'

De verschuiving van het oude naar het nieuwe wereldbeeld

Inzicht in de werking van de universele wetmatigheden onthult in feite  een geheel nieuw wereldbeeld. We kunnen ons echter pas bewust worden van ons eigen wereldbeeld, als we er enige afstand van kunnen nemen. Dan kunnen we vanaf een afstandje zien, wat voor ons gewoon is. Bovendien ontstaat dan de ruimte om te zien dat er ook andere perspectieven bestaan. De verschuiving van het oude, ons bekende wereldbeeld naar het nieuwe wereldbeeld op basis van ‘wat werkt’ en dus op basis van de universele wetmatigheden en de recente wetenschappelijke inzichten die dit lijken te bevestigen ziet er in een notendop als volgt uit:

van Oud

naar Nieuw

van fragmentatie naar heelheid
van vervreemding naar relatie
van conformisme naar authenticiteit
van moeite naar plezier
van discussie naar dialoog
van dingen naar processen
van toeval naar keuzes
van chaos naar orde
van hoofd naar hart
van angst naar liefde
van we zijn slachtoffers van gebeurtenissen en beperkt in wat we kunnen naar we co-creëren onze eigen werkelijkheid en in beginsel kunnen we alles

 

Het nieuwe wereldbeeld kan ook zo beschreven worden:
Er bestaat een prachtige ordening in het universum. Alles blijkt één groot samenhangend en dynamische geheel te zijn. De universele principes beschrijven dit complexe dynamische systeem van de natuurlijke ordening in het universum als een geheel waarin alles met alles verbonden is, in vele in elkaar overlopende niveaus van werkelijkheid, waarin alles permanent vibreert, beweegt en elkaar beïnvloedt. Het beeld van de werkelijkheid, dat op basis van deze universele principes ontstaat is echter niet het beeld van een chaotisch universum. In plaats daarvan creëren ze een universum waarin een continue dynamiek alsmaar weer uit chaos een prachtige ordening doet ontstaan. Wanneer dit systeem niet verstoord wordt, werkt alles steeds opnieuw in de richting van evenwicht en harmonie, dat de ware essentie van het universum blijkt te zijn.
Terwijl alles in het universum uit één en dezelfde Eenheid of Bron voortkomt, is alles dat bestaat met al het andere verbonden. Bovendien is het universum multidimensionaal en bestaat uit vele lagen of niveaus van werkelijkheid, waarbij de fysieke realiteit in feite slechts één van deze lagen of niveaus is. Daarom is het universum in feite veel groter en verrassender, dan wat we uitsluitend op grond van onze bekende vijf zintuigen en ons gewone alledaagse bewustzijn zouden vermoeden. Alles dat bestaat is energie en daarom is alles beweging. Dualiteit vormt de aard van het universum en bovendien is alles in het universum permanent in verandering, want alles kent een bepaald ritme, waardoor niets blijft en alles een komen en gaan kent. In dit dynamisch geheel heeft ieder gevolg een oorzaak en hebben alle zichtbare gevolgen een onzichtbare oorzaak.
Bovendien is alles in het universum ook nog eens samengesteld uit twee actieve, dynamische beginselen. Deze twee actieve beginselen bestaan als talloze schijnbaar verschillende paren van tegengstelde, maar complementerende krachten met hetzelfde grondpatroon van uitbreiding & samentrekking en worden vaak aangeduid als het mannelijk & het vrouwelijk principe.  Het mannelijk principe – uitbreiding – is naar buiten gericht en het vrouwelijke principe – samentrekking – is naar binnen gericht. De samenwerking van dit paar dynamische krachten, dat in alles aanwezig is, veroorzaakt dat alle energieën in het gehele universum er permanent naar streven om in een dynamisch evenwicht te geraken. Evolutionaire ontwikkeling ontstaat wanneer er een onbalans bestaat in het dynamische evenwicht, die enigszins overhelt naar de kant van het vrouwelijke, naar binnen gerichte, integrerende principe. Deze evolutionaire ontwikkeling verloopt optimaal wanneer de verhouding, waarmee het dynamische evenwicht overhelt naar de kant van het vrouwelijke integrerende aspect, overeenkomt met de Gulden Snede verhouding. 

Zie ook het artikel 'Een transformatie van het hele systeem' (Pdf-bestand) en een geheel nieuw wereldbeeld op basis van de universele wetten.

Op de hoogte blijven via mijn nieuwsbrief?

Het is mogelijk om je emailadres door te geven om op de hoogte gehouden te worden van de de laatste ontwikkelingen rond mijn werk waarbij de universdele wetmatigheden centraal staan. Vul dit formulier in om je op te geven voor de nieuwsbrief.


Interessante websites

Over de Gulden Snede:

Interessante boeken en artikelen

Over de universele wetten en de Gulden Snede:


Natuurlijk mijn boek: Vries, Marja de, De Hele Olifant in Beeld, inzicht in het bestaan en de werking van Universele Wetten en de Gulden Snede, (2007), Ankh-Hermes bv, Deventer.

en verder:

 

terug