De Universele Verklaring van de rechten van Moeder Aarde

Aangenomen op 22 April, 2010 – De Internationale Dag van Moeder Aarde – tijdens de Wereld Volksconferentie over Klimaatverandering en de Grondrechten van Moeder Aarde, in Cochabamba, Bolivia. (Na de teleurstellende VN klimaattop in dec. 2009 in Kopenhagen (COP15) nam president Evo Morales van Bolivia het initiatief voor de organisatie van de World People’s Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth in april 2010 in Bolivia. Zo’n 35.000 deelnemers van over de hele wereld kwamen daar bijeen. Deze verklaring is het resultaat van deze bijeenkomst: een oproep om de natuur op een andere manier te beschermen, nl. door het erkennen van de Rechten van de Natuur/de Rechten van Moeder Aarde).

Voorwoord
Wij, volken en landen van de aarde:
= We erkennen dat we allemaal deel zijn van Moeder Aarde, een ondeelbare, levende gemeenschap van onderling verbonden en onderling afhankelijke wezens met een gemeenschappelijk lot;
= We erkennen in dankbaarheid dat Moeder Aarde de bron is van leven, voedsel en leren en dat zij ons alles verschaft wat we nodig hebben om goed te kunnen leven;
= We realiseren ons dat het kapitalistische systeem en alle vormen van plundering, exploitatie, misbruik en vervuiling grote vernietiging, afbraak en ontwrichting van Moeder Aarde hebben veroorzaakt, waardoor het leven zoals we dat nu kennen in gevaar is gebracht door verschijnselen zoals klimaatverandering;
= We zijn er van overtuigd dat in een onderling afhankelijke gemeenschap het niet mogelijk is om de rechten van alleen mensen te erkennen zonder een onbalans met Moeder  Aarde te veroorzaken;
= We stellen dat om mensenrechten te garanderen het nodig is om de rechten van Moeder Aarde en alle wezens, die een onderdeel van haar vormen, te erkennen en dat er culturen, manieren en wetten bestaan om dat te doen;
= We zijn ons bewust van de dringende noodzaak om zelfverzekerde, collectieve actie te ondernemen om de structuren en systemen die klimaatverandering en andere dreigingen voor Moeder Aarde hebben veroorzaakt, te transformeren;

= We hebben deze Universele Verklaring van de Rechten van Moeder Aarde opgesteld en roepen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op om dat over te nemen, als een gemeenschappelijk door alle volken en alle landen van de wereld te bereiken ideaal, en met het doel dat ieder individu en iedere instelling de verantwoordelijkheid neemt om het respecteren van de rechten zoals beschreven in deze Verklaring verder bekend te maken via onderwijs, educatie en bewustwording en om door snelle en voortvarende maatregelen en mechanismen, op nationaal en internationaal niveau, de universele en daadwerkelijke erkenning en naleving er van door alle volken en landen in de wereld te garanderen.


Artikel 1 Moeder Aarde
1. Moeder Aarde is een levend wezen.
2. Moeder Aarde is een uniek ondeelbaar, zelfregulerende gemeenschap van onderling verbonden wezens die  alle wezens ondersteunt, bevat, en steeds weer opnieuw voortbrengt.
3. Ieder wezen wordt gedefinieerd door zijn of haar relatie als een integraal onderdeel van Moeder Aarde.
4. De inherente rechten van Moeder Aarde zijn onvervreemdbaar aangezien ze voortkomen uit dezelfde bron als het bestaan.
5. Moeder Aarde en alle wezens kunnen aanspraak maken op alle inherente rechten die erkend worden in deze Verklaring zonder enig onderscheid, zoals zou kunnen worden gemaakt tussen organische en anorganische wezens, soorten, oorsprong, nut voor mensen, of welke andere status dan ook maar.
6. Net zoals mensen mensenrechten hebben, hebben ook alle andere wezens rechten die specifiek zijn voor hun soort of type en passend voor hun rol en functie binnen de gemeenschappen waarbinnen ze leven.
7. De rechten van ieder wezen worden beperkt door de rechten van andere wezens en ieder conflict tussen hun rechten moet worden opgelost op een manier die de integriteit, balans en gezondheid van Moeder Aarde handhaaft.

Artikel 2 De Inherente rechten van Moeder Aarde
1. Moeder Aarde en alle wezen waaruit zij bestaat hebben de volgende rechten:
a) het recht om te leven en te bestaan;
b) het recht om gerespecteerd te worden;
c) het recht tot herstel van de biocapaciteit en het behoud van vitale kringlopen en processen, vrij van ontaarding door menselijk ingrijpen;
d) het recht tot handhaving van de identiteit en integriteit van de verschillende, zelfregulerende levens in wisselwerking met de anderen;
e) het recht op water als een bron van leven;
f) het recht op schone lucht;
g) het recht op volledige gezondheid;
h) het recht om vrij te zijn van besmetting, vervuiling, en van giftige en radioactieve afvalstoffen;
i) het recht om vrij te zijn van verandering of verstoring van haar genetische structuur, die haar integriteit en vitaal en gezond functioneren bedreigt;
j) het recht op snel en volledig herstel van de schade, die het gevolg is van schending van de rechten die in deze Verklaring staan en die veroorzaakt is door menselijke activiteiten.
2. Ieder wezen heeft het recht op een plek en om zijn of haar rol te spelen bij het harmonieus functioneren van Moeder Aarde.
3. Ieder wezen heeft het recht op welzijn en om te leven vrij van marteling of wrede behandeling door mensen.


Artikel 3 De verplichtingen van de mens aan Moeder Aarde

1. Ieder mens is verantwoordelijk voor het respectvol behandelen en in harmonie leven met de Aarde
2. Ieder mens, alle staten en alle publieke en privé instellingen moeten:
a) handelen in overeenstemming met de rechten en verplichtingen, zoals gesteld in deze Verklaring;
b) de volledige toepassing en naleving van de rechten en verplichtingen, zoals gesteld in deze Verklaring, erkennen en bevorderen;
c) deelnemen aan het leren, het analyseren, het interpreteren en communiceren over hoe te leven in harmonie met Moeder Aarde, zoals opgesteld in deze Verklaring;
d) er zorg voor dragen dat het streven naar menselijk welzijn bijdraagt aan het welzijn van Moeder Aarde, nu en in de toekomst;
e) effectieve normen en wetten opstellen en toepassen ter verdediging, bescherming en behoud van de rechten van Moeder Aarde;
f) de integriteit van de vitale ecologische cycli, processen en balans van Moeder Aarde respecteren, beschermen, handhaven en waar nodig herstellen;
g) garanderen dat de schade veroorzaakt door menselijke schendingen van de inherente rechten, zoals gesteld in deze Verklaring, wordt gecorrigeerd en dat degenen die het veroorzaakt hebben verantwoordelijk gehouden worden het herstel van de integriteit en gezondheid van Moeder Aarde;
h) mensen en instellingen stimuleren om de rechten van Moeder Aarde en van al haar wezens te verdedigen;
i) voorzorgsmaatregelen en beperkende maatregelen instellen om te voorkomen dat menselijke activiteiten het uitsterven van soorten, de vernietiging van ecosystemen of het verstoren van ecologische kringlopen veroorzaken;
j) vrede garanderen en nucleaire, chemische en biologische wapens elimineren;   
k)  manieren om Moeder Aarde en alle wezens te respecteren bevorderen en ondersteunen, in overeenstemming met hun eigen culturen, tradities en gebruiken;
l) economische systemen bevorderen die in harmonie zijn met Moeder Aarde en in overeenstemming met de rechten, zoals gesteld in deze Verklaring.

Artikel 4 Definities
1) De term “wezen” verwijst ook naar ecosystemen, natuurlijke gemeenschappen, soorten en alle andere natuurlijke entiteiten die bestaan als onderdeel van Moeder Aarde.
2) Niets in deze Verklaring beperkt de erkenning van andere inherente rechten van alle wezens of van specifieke wezens.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Iedereen kan de petitie voor de VN om de Universele Verklaring voor de Rechten van Moeder Aarde over te nemen, tekenen door naar deze website te gaan.

Meer informatie over (het standkomen van) deze Verklaring is o.a. te vinden op de website van World People’s Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth
Meer over de ontwikkelingen na de aanname is te lezen o.a. op de website van The Global Alliance for the Rights of Nature