De Hele Olifant - nieuwsbrief - februari 2017

 

Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,

Hier is mijn eerste nieuwsbrief van 2017 met de laatste ontwikkelingen rond mijn twee boeken De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans, de vorderingen van het werk aan mijn volgende boek(en), mijn streven bij te dragen aan meer bekendheid rond de universele wetmatigheden en mijn intentie om bij te dragen aan de transformatie van leren en onderwijs zodat het overeenkomt met wie we in essentie zijn. En dit alles op zo’n manier dat het bijdraagt aan het welzijn van alles en iedereen wereldwijd, alleen op de korte termijn, maar vooral ook op de lange termijn en dus ook voor de komende zeven generaties.

 

‘Samenlevingen in Balans’
Bij de Theosofen in Utrecht
Een paar weken geleden was ik in Utrecht om op uitnodiging van de theosofische vereniging in Utrecht over mijn boek ‘Samenlevingen in Balans’ te spreken en tot mijn vreugde was daar een zeer grote opkomst.
Om tijdig nog twee presentaties te kunnen aankondigen die nog niet in de vorige nieuwsbrief vermeld waren stuur ik dit keer de nieuwsbrief wat eerder dan normaal.
20 februari en 19 april in Driel
Want voor wie ook graag een of beide van mijn presentaties zou willen bijwonen, is er de mogelijkheid op maandag 20 februari en woensdag 19 april in Driel (niet ver van Arnhem). De democratische VO en PO school De Vallei in Driel heeft plannen om op termijn vanuit de democratische schoolcommunity verbinding te gaan maken met de bewoners van het dorp Driel. In dat kader ben ik uitgenodigd om in Driel voor onder andere ouders van kinderen op die school en voor geïnteresseerde dorpsbewoners op twee avonden over mijn twee boeken te komen spreken: op maandag 20 februari over ‘De Hele Olifant in Beeld’ en op woensdag 19 april over ‘Samenlevingen in Balans’. De beide avonden zijn ook open voor andere belangstellenden. Zie voor de nadere details de agenda onderaan deze nieuwsbrief.
Op de Vrije Hogeschool in Zeist
Verder heeft mijn uitstapje naar Zweden eind vorig jaar, waarover ik in mijn vorige nieuwsbrief schreef, nog een Nederlands vervolg gehad. De studenten van het "International Youth Initiative Program" (YIP)  zijn op dit moment bezig met leerprojecten verspreid over de hele wereld. Het leerproject van een van die groepjes bleek te zijn om hier in Nederland aan de Vrije Hogeschool in Zeist een 5-weeks onderwijsprogramma aan te bieden. En als onderdeel daarvan hadden de YIP-studenten bedacht dat ze mij graag wilden uitnodigen voor een twee-uur durend interview over mijn beide boeken. Daar ben ik met veel plezier op ingegaan en ik ben onder de indruk van de zorgvuldigheid waarmee de YIP-studenten het interview hadden voorbereid en ook van de aandacht die er tijdens het interview was bij de studenten van de Vrije Hogeschool.
In april opnieuw naar Zweden
En ook dit blijkt weer een vervolg te krijgen want dezelfde YIP-studenten hebben me vervolgens ook uitgenodigd om in april opnieuw naar Zweden te komen als bijdrager aan hun volgende leerproject, nl. het gezamenlijk organiseren van het Initiative Forum’,een vijfdaagse conferentie rond het thema 'Personal, social and planetary borders'. (Zie voor meer informatie hun website). We zijn nog in gesprek over de vorm van mijn bijdrage, maar gezien mijn ervaringen tot nu toe met het YIP programma en de YIP-studenten ben erg blij met deze uitnodiging. Verder ben ik ook benieuwd naar de rest van het programma, want wat ik tot nu toe weet is dat ze onder andere ook een Maori grootmoeder (uit Nieuw-Zeeland) en een Saami grootmoeder (uit Zweden) hebben uitgenodigd voor de conferentie en verder is het hun plan dat ook de film Down to Earth daar te zien zal zijn.

Het schrijven van mijn derde boek
Ondertussen ben ik vanaf 1 januari daadwerkelijk begonnen met het schrijven van mijn derde boek dat zal gaan over organisatie op basis van de werking van de universele wetten: terwijl de universele wetten beschouwd kunnen worden als de organisatieprincipes van het gehele universum en alles daarbinnen en ‘natuur wetten’ als de organisatieprincipes die daar uit voortvloeien en betrekking hebben op dat deel van het universum dat we ‘natuur’ zouden kunnen noemen, hebben ‘Samenlevingen in Balans’ zich gedurende duizenden jaren georganiseerd volgens wat bekend is als de ‘Oorspronkelijke Instructies’, met als gevolg dat ook menselijke samenlevingen een vorm van organisatie kennen die in alle opzichten coherent is met deze alom aanwezige organisatie van het complexe dynamische en voordurend veranderende geheel waar we als mensen een inherent onderdeel van zijn.
‘Samenlevingen in Balans’
Terwijl ik de afgelopen jaren veel informatie heb verzameld voor dit derde boek heb ik inmiddels een eerste ordening aangebracht in al die informatie. Dat maakt het allereerst mogelijk om een beeld van de hoofdstukindeling te krijgen, maar bovendien heeft dat tot gevolg dat ik opnieuw allerlei relaties en onderlinge verbanden begin te zien.
Het patroon van ‘een paar van twee paren’
Een van de kwartjes die zo inmiddels is gevallen, is dat ik ben gaan begrijpen dat in lijn met de Wet van Dynamische Balans niet alleen het patroon van vele verschillende paren van schijnbaar tegengestelde maar complementaire aspecten belangrijk is, maar dat bovendien het patroon van ‘een paar van twee paren’ van belang is. Dat wil zeggen het geheel van vier aspecten in de vorm van de combinatie van twee paren van schijnbaar tegengestelde maar complementaire aspecten.
Het geschenk van de vier windrichtingen
Bij verschillende inheemse tradities is dit ook bekend als het geschenk van de vier windrichtingen, waarbij het ene paar van complementaire partners beschreven wordt als het geschenk van het Westen, Aarde (vrouwelijk) en het geschenk van het Oosten, Lucht (mannelijk) en het andere paar van complementaire partners als het geschenk van het Zuiden, Water (vrouwelijk) en het geschenk van het Noorden, Vuur (mannelijk). De Oorspronkelijke Instructies voor het leven van mensen op deze planeet betroffen aanvankelijk het geheel van
deze vier aspecten.
De verdeling van Het geschenk van de vier windrichtingen
Echter toen zo’n 5000 jaar geleden de Elders wereldwijd begrepen dat er een lange periode van onbalans aanbrak waarin het mannelijke aspect dominant zou zijn over het vrouwelijke aspect, realiseerden zij zich het gevaar dat werkelijk inzicht in dit alles misbruikt zou kunnen worden. De oplossing die ze bedachten om dat misbruik te voorkomen was om het geheel van kennis op basis van de Oorspronkelijke Instructies in vier delen te verdelen, waarbij verschillende volkeren die leefden in verschillende ‘windrichtingen’ op deze planeet slechts de beschikking zouden hebben over een van de vier delen. Zo behielden de volken in ‘het Westen’, op het Amerikaanse continent, alle kennis over de Aarde; de volken in ‘het Oosten’, in Azië, alle kennis over de Lucht; alle volken in ‘het Zuiden’, op het Afrikaanse continent, alle kennis over het Water en alle volken in ‘het Noorden’, op het Europese continent, alle kennis over Vuur.
De tijd om de kennis weer te delen
Het interessante van dit plan was, dat zo enerzijds alle informatie bewaard zou blijven en anderzijds het risico voor misbruik tijdens de periode van onbalans voorkomen kon worden, omdat de Elders lang geleden begrepen, dat de verschillende volkeren deze vier aspecten pas weer op basis van vertrouwen met elkaar zouden gaan delen op het moment dat wereldwijd de balans zich weer zou herstellen en de mensen wereldwijd de wens zouden koesteren om opnieuw naar elkaar te luisteren en een wereldwijde eenheid te creëren.
Lichaam (West), Geest (Oost), Voelen (Zuid), Denken (Noord)
Voor mij viel het kwartje was echt toen ik me realiseerde wat dit alles in feite betekende: de geschenken van de vier windrichtingen kunnen ook beschreven worden als Lichaam (West), Geest (Oost), Voelen (Zuid), en Denken (Noord). Dat betekent dat wij, Europeanen, het deel dat betrekking heeft op het mannelijke aspect Vuur en Denken de afgelopen 5000 jaar in de vorm van allerlei technologische ontwikkelingen hebben ontwikkeld, zonder dat echter in balans te brengen met het complementaire vrouwelijke aspect Water en Voelen, met als gevolg dat niet voorkomen werd dat sommige technologieën ook zeer schadelijke effecten konden hebben.
De mannelijke aspecten denken (Noord) en Geest (Oost)
De afgelopen tijd hebben wij ‘Noorderlingen’ ons echter opnieuw verdiept in de kennis van ‘het Oosten’, het mannelijke aspect Lucht en Geest waar de volken in Azië zich de afgelopen 5000 jaar in bekwaamd hebben onder andere in de vorm van allerlei spirituele stromingen en meditatietechnieken, echter zonder dat zij dat in balans brachten met het complementaire vrouwelijke aspect Aarde en Lichaam, met als gevolg dat sommige van deze meditatietechnieken er op gericht zijn om het fysieke aspect te negeren en/of te overstijgen. We kunnen zien dat het een stap op weg naar herstel is dat de ‘Noorderlingen’ en de mensen ‘in het Oosten’ zich de laatste tijd in elkaars kennis hebben verdiept, echter beide kennissystemen betreffen mannelijke aspecten, waardoor een combinatie van beide - vanuit het perspectief van de Wet van Dynamische Balans - nog geen werkelijk herstel van balans zal brengen.
De vrouwelijke aspecten Lichaam (West) en Voelen (Zuid)
Gelukkig zien we dat nu recent ook de periode is aan gebroken om deze balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke aspect te herstellen en begint er bij ons ‘Noordelingen’ ook belangstelling te ontstaan voor de kennis van ‘het Westen’, het vrouwelijke aspect Aarde en Lichaam dat de volken op het Amerikaanse continent de afgelopen 5000 jaar vervolmaakt hebben als de kunst om in harmonie met de natuur en Moeder Aarde te leven. De herstelde balans tussen deze kennis van het Westen met de kennis van het Oosten maakt de weg vrij voor het belichamen van het spirituele wezen dat we in essentie zijn.
Het herstellen van de balans tussen de kennis van het Noorden met de kennis van het Zuiden, van de mensen op het Afrikaanse continent die zich de afgelopen 5000 jaar bekwaamd hebben om te leven op basis van hun gevoel en diepgaande kennis hebben van ritmes, maakt de weg vrij voor het herstel van de balans tussen ons voelen en denken en legt het fundament voor een technologie die zodanig begrensd zal zijn dat het coherent zal zijn met de ritmes en cycli van de natuur.
De vier aspecten van ons eigen wezen lichaam, geest, voelen en denken in balans brengen
Terwijl we wereldwijd kunnen waarnemen hoe dit proces van het op een constructieve en opbouwende wijze delen van deze kennis zich aan het voltrekken is, maakt het ook duidelijk dat als we op individueel niveau iets echt willen begrijpen het vraagt om al deze vier aspecten van onszelf – voelen, denken, lichaam en geest – daar bij te betrekken en dus om zowel onze innerlijke balans tussen voelen en denken te herstellen als onze innerlijke balans tussen lichaam en geest.
Natuurlijk is er nog heel veel meer te zeggen over dit verschijnsel van ‘een paar van twee paren’, bijvoorbeeld hoe dat in Samenlevingen in Balans de basis vormt van organisatiestructuren en besluitvormingsprocessen. Maar voor nu in deze nieuwsbrief laat ik het even hierbij.

De universele wetten en inzicht in wat er werkelijk aan de hand is
We kunnen inzicht in de werking van de universele wetten op veel verschillende manieren gebruiken. Zo kunnen we bijvoorbeeld op dit moment inzicht in de universele wetten gebruiken om het grotere plaatje kunnen zien van wat er gaande is. Zo maakt de Wet van Oorzaak en Gevolg duidelijk dat alle oorzaken zich op de niet-fysieke niveaus van de werkelijkheid bevinden en dat wat we waarnemen op het materiële niveau van de werkelijkheid slechts de gevolgen zijn van die niet-fysieke oorzaken. Dat betekent dat wat we nu zien op het fysieke vlak in feite niet echt iets nieuws is dat nu ontstaat, maar dat nu allerlei zaken die al veel langer uit balans waren nu aan het oppervlakte komen en zichtbaar worden. Dit laatste is een noodzakelijke stap, zodat het vervolgens getransformeerd kan worden.
Democratie op basis van meerderheid van stemmen werkt niet
Als we vanuit dit perspectief naar de verziekingen in de Verenigde Staten kijken, kunnen we vaststellen dat voor de hele wereldbevolking zichtbaar is geworden dat een democratisch systeem dat werk op basis van meerderheid van stemmen uiteindelijk niet blijkt te werken. Wanneer er besluiten genomen worden op basis van een meerderheid van stemmen, zal er namelijk altijd een minderheid zijn waarvan weliswaar verwacht wordt dat die zich bij de meerderheid zal neerleggen, maar die zich op deze manier niet gehoord voelt met als gevolg dat het eigenlijk logisch is dat die minderheid vroeg of laat zal gaan morren.
Bovendien leidt een democratisch systeem gebaseerd op meerderheid van stemmen uiteindelijk tot een strijd om die meerderheid, waarbij niet langer de inhoud centraal staat, maar in plaats daarvan de strijd om die meerderheid en dus om de macht. Uiteindelijk verlamt dat ieder inhoudelijk besluitvormingsproces, en ook dat leidt weer tot ontevredenheid en waar die ontevredenheid toe kan leiden is dat is wat er nu zichtbaar wordt.
Het positieve hiervan dat het helpt begrijpen dat de overtuiging die in veel westerse landen heeft bestaan, nl. dat dit democratische systeem het beste is wat er bestaan of zelfs wat mogelijk is, nu ook ter discussie komt te staan. En dat is nodig om ruimte te maken voor het ontstaan van iets nieuws.
Werkelijke democratie
We kunnen dus de huidige gebeurtenissen gebruiken om ons te herinneren of voor te stellen wat we in plaats daarvan wel willen en het mooie van deze tijd is dat we in toenemende mate kunnen beschikken over inzichten en wijsheid over hoe een werkelijke democratie zou kunnen werken en hoe we besluiten zouden kunnen nemen waar iedereen zich in kan vinden. Dat is namelijk een van de aspecten van de wijsheid van Samenlevingen in Balans.
Zij kenden vormen van democratie, waarbij iedereen zich gehoord voelt en het geheel zo werkt dat er geen machtstrijd zal ontstaan, met als gevolg dat er werkelijk inhoudelijk gesproken kan worden over besluiten die bijdragen aan het welzijn van iedereen. Een aspect van mijn derde boek zal een uitgebreide en onderbouwde beschrijving van de ‘werkelijke democratie’ zijn, zoals Samenlevingen in Balans die al duizenden jaren geleden vorm hebben gegeven.
Een leerzaam voorbeeld van conflictoplossing bij locale verkiezingen
Tegelijkertijd hebben aspecten van de westerse manier van verkiezingen ook hun invloed gehad op de gang van zaken bij sommige inheemse culturen. Zo beschrijft Wisdom Keeper Ilarion Merculieff uit Alaska zijn boek Wisdom Keeper een leerzaam verhaal over verkiezingen van een Yupik chief in Zuid-West Alaska waar men van het pad af was geraakt. Het verhaal illustreert vooral de expertise in conflictoplossing van Elders uit Samenlevingen in Balans: Tijdens de verkiezingen voor een chief voor verschillende dorpen in een bepaalde regio waren er problemen ontstaan omdat twee van de belangrijkste kandidaten met elkaar een concurrentie strijd aan waren gegaan. Tijdens die concurrentiestrijd maakten beide kandidaten elkaar zwart, wat voor polarisatie zorgde die gemeenschappen en zelfs families verdeelde. Veel mensen hadden partij gekozen en het uiteindelijke gevolg was dat zelfs sommige vrienden niet meer met elkaar spraken. In andere woorden, het verstoorde in ernstige mate de ‘Goede Relaties’, het centrale kenmerk van Samenlevingen in Balans.
Het ingrijpen van de Elders
Dat was de reden dat de Elders iets zeer ongebruikelijks deden: ze grepen in bij deze locale verkiezingen. Ze deden dat niet om zich te bemoeien met de inhoudelijke politiek, maar in het belang van het welzijn van alle betrokken mensen. Ze maakten zich geen zorgen over wie er gekozen zou worden, maar wel over hoe de nieuwe chief gekozen zou worden.
Op de bijeenkomst waar alle verkiesbare kandidaten samen met een paar honderd mensen aanwezig waren, legden de Elders uit waarom zij ingegrepen hadden en wat nu voor deze verkiezingen de nieuwe regels waren:
1. Iedere kandidaat zou spreektijd krijgen voor het aanwezige publiek, maar niet om over zichzelf te spreken, maar om in plaats daarvan over een van de andere kandidaten te spreken en de Elders bepaalden wie deze andere kandidaat zou zijn.
2. De kandidaten mochten alleen spreken over de werkelijk goede kwaliteiten van de ander en de kandidaat die de meeste positieve aspecten over een ander kon vertellen zou de winnaar van deze verkiezingen zijn.
Vervolgens kozen de Elders de twee belangrijkste kandidaten, die ook degenen waren die allerlei negatieve zaken over elkaar hadden gezegd, om als eerste over elkaar te spreken. De eerste spreker begon vervolgens niet alleen inderdaad allerlei positieve zaken op te noemen over die andere kandidaat, maar vroeg ook om vergeving voor de negatieve dingen die hij over de ander had gezegd. En de tweede kandidaat deed hetzelfde en beide vergaven ze elkaar en tenslotte waren ze beide en ook een groot deel van het aanwezige publiek in tranen.
Zo bleek deze oplossing tegelijkertijd een healing, niet alleen voor beide mannen, maar voor alle aanwezigen en voor alle betrokken dorpen. En daarmee was het werk van de Elders volbracht. “Het is zulke wijsheid”, schrijft Ilarion Merculieff, “die het de Yup’ik en alle inheemse culturen in Alaska mogelijk heeft gemaakt om te overleven en te floreren”.
Stel je voor dat wij onze verkiezingen ook zo zouden kunnen vormgeven…


De agenda voor 2017
En dan is hieronder weer mijn agenda met de komende presentaties over mijn boeken ‘De Hele Olifant in Beeld’ en ‘Samenlevingen in Balans’ en andere activiteiten. Zie voor de nadere details de agenda hieronder en bekijk zoals altijd voor de meest actuele agenda mijn website

Maandag 20 februari 2017, in Driel
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' als een van een serie van twee presentaties in Driel (zie hieronder bij 19 april 2017) georganiseerd door Van Zelst Organisatieadvies (Mona van Zelst) en Vrijmoedig Wandelcoaching (Petra Heeren)

Programma:

Inloop vanaf 19.00u, start programma 19.30u.
19.30-21.00 uur presentatie 'De Hele Olifant in Beeld'
21.00-21.15 uur pauze
21.15-22.00 uur vragen en dialoog

Plaats:

Kerkstraat 37, 6665 CE Driel (VO De Vallei).
Parkeren kan op parkeerplaats bij de Albert Hein (schuin tegenover VO De Vallei)

Kosten:

€15,-

Aanmelden:

via: mona@vanzelst.info Je ontvangt dan brief met nadere informatie, incl. factuur.

Meer informatie:

Aantal plaatsen is beperkt.


Zondag t/m vrijdag 9 - 14 april 2017, in Järna, Zweden

Bijdrage aan het Initiative Forum een conferentie georganiseerd door the Youth Initiative Program (YIP : een holistisch educatief programma voor jongeren van 18-28 jaar), in Järna, Zweden. Het thema van het Initiative Forum 2017 is 'Personal, social and planetary borders': "Through discussions, workshops and lectures we are going to explore questions such as: Where are my personal boundaries and what can I gain from leaving my comfort zone? What is concerning about the controversy surrounding national borders, immigration and exclusion? Are we already at the edge of our planets boundaries and how do we create a world for the future? We will inquire into possible solutions to current world issues through personal development, social justice and sustainable living." Zie voor meer informatie de website.


Woensdag 19 april 2017, in Driel
Presentatie 'Samenlevingen in Balans' als een van een serie van twee presentaties in Driel (zie hierboven bij 20 februari 2017) georganiseerd door Van Zelst Organisatieadvies (Mona van Zelst) en Vrijmoedig Wandelcoaching (Petra Heeren)

Programma:

Inloop vanaf 19.00u, start programma 19.30u.
19.30-21.00 uur presentatie 'Samenlevingen in Balans'
21.00-21.15 uur pauze
21.15-22.00 uur vragen en dialoog

Plaats:

Kerkstraat 37, 6665 CE Driel (VO De Vallei).
Parkeren kan op parkeerplaats bij de Albert Hein (schuin tegenover VO De Vallei)

Kosten:

€15,-

Aanmelden:

via: mona@vanzelst.info Je ontvangt dan brief met nadere informatie, incl. factuur.

Meer informatie:

Aantal plaatsen is beperkt.


Vrijdag 16 - 19 juni 2017 in Centre Lothlorien, Foulain, Noord-Oost Frankrijk
Deelname als één van groep van 144 uitgenodigde elders, wisdomkeepers, ervaringsdeskundigen en visionairs uit verschillende culturen vanuit de hele wereld en van 4 generaties, die 4 dagen bijeen zijn voor het 4-generatie-overleg om onder deskundige leiding (translators en moderators) hun wijsheid te delen met als doel de wereld in beweging te brengen op weg naar samenlevingen in balans, voor ons en de volgende generaties. Deze 4 dagen zijn een besloten onderdeel van een grote internationale One planet-One People Summit van 16-25 juni 2017 op het Centre Lothlorien in Foulain, Noord Oost Frankrijk. Zie voor meer info de website over de summit en de website over Centre Lothlorien

 

Vrijdag 28 juli 2017 in Glastonbury, Engeland
Presentatie 'The Whole Elephant Revealed' als speciale vrijdagavondgast op het jaarlijkse
Glastonbury Symposium, dat ‘Truth, Mysteries and New Frontiers’ onderzoekt en gehouden wordt  van 28 - 30 juli 2017 in de Glastonbury Town Hall in Glastonbury, Somerset.  Zie voor meer info de website

 

 

Tot zover het nieuws rond “De Hele Olifant in Beeld” en mijn werk.

Lieve groetjes,


Marja de Vries