De Hele Olifant - nieuwsbrief - oktober 2015

 

Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,

Hier is de nieuwe nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rond mijn eerste twee boeken De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans, de vorderingen van de volgende boeken en mijn streven om bij te dragen aan de transformatie van leren en onderwijs zodat het zoveel mogelijk overeenkomt met wie we in essentie zijn, en dat alles op zo’n manier dat het bijdraagt aan het welzijn van alles en iedereen wereldwijd, dus zonder iets of iemand buiten te sluiten of over het hoofd te zien, en dat niet alleen op de korte termijn maar vooral ook op de lange termijn en voor de komende zeven generaties.

 

Een steen in de vijver…
Sinds mijn vorige nieuwsbrief, die wat meer tekst had dan gebruikelijk, hebben onverwacht veel mensen laten weten de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen te hebben en nu ook graag op mijn email lijst te willen. Mijn dank aan iedereen die de nieuwsbrief heeft doorgestuurd en onder de aandacht gebracht van nog meer mensen. Dit is een van de manier waarop - sinds ik 12 jaar geleden besloot om mij te willen inzetten voor de transformatie van leren en onderwijs zodat het meer overeenkomt met wie we in essentie zijn – mijn inspanningen vrijwel ongemerkt toch zeker ‘als een steen in een vijver’ inmiddels vele rimpelingen heeft veroorzaakt en nog veroorzaakt.
Aantal verkochte boeken
Dat blijkt enerzijds uit de verkoopcijfers: inmiddels zijn bijna 15.000 exemplaren van de Nederlandse versie van  De Hele Olifant in Beeld verkocht (zo’n 14.200 papieren exemplaren (verschenen in 2007) en een kleine 500 e-boeken (sinds 2012 beschikbaar), daarnaast zo’n 850 exemplaren van de Engelse vertaling die in 2012 verscheen als The Whole Elephant Reveiled (zo’n 600 papieren boeken en  ruim 250 e-books ) en verder zo’n 325 exemplaren van de Duitse vertaling, die in 2014 verscheen als Nur der ganze Elefant ist die Wahrheit.
Dus alles bij elkaar zijn er inmiddels ruim 16.000 exemplaren verkocht. Deze aantallen zijn voor een groot deel te danken aan enthousiaste lezers en lezeressen die vervolgens spontaan als een ambassadeur voor het boek in hun omgeving over het boek zijn gaan praten, het anderen hebben aangeraden of cadeau gegeven, of besloten hebben om een bijeenkomst te organiseren om mij uit te nodigen om er over te komen vertellen.
Blijvende belangstelling
Tegelijk blijkt dat er nog steeds ook veel mensen zijn die nu voor het eerst over het boek horen. Zo was ik afgelopen zomer uitgenodigd om een presentatie te geven over  De Hele Olifant in Beeldvoor de School voor Praktische Filosofie in Epse (bij Deventer) voor een groep van zo’n 80 mensen. Veel  van de aanwezigen bleken mijn boek nog niet te kennen, maar men was zeer enthousiast en het koffertje vol boeken dat ik bij me had, was snel leeg en bleek niet voldoende om daar aan de vraag te kunnen voldoen…
Een proces dat langzaam op gang komt
Van mijn tweede boek  Samenlevingen in Balans, dat vorig jaar oktober is verschenen zijn inmiddels tegen de 1 300 papieren exemplaren verkocht en zo’n 100 e-boeken. Ik herken hetzelfde patroon als bij De Hele Olifant in Beeld, van een proces dat langzaam op gang komt en op een gegeven moment een punt zal bereiken waarop het boek opeens bij meer mensen bekend is. Allereerst vraagt het dat mijn presentatie over dit boek net zo vloeiend uitkristalliseert, als met mijn presentatie over mijn eerste boek is gebeurd. Inmiddels ben ik op zo’n 8 plekken uitgenodigd geweest om over Samenlevingen in Balans te komen spreken en ik had het gevoel dat tijdens mijn laatste presentatie, afgelopen september in Veenendaal, mijn verhaal dat punt had bereikt en een stromend geheel geworden was. In andere woorden, ik ben er klaar voor om op nog veel meer plekken uitgenodigd te worden om ook over dit boek te komen vertellen.
De eerste rimpels in het onderwijs…
In deze nieuwsbrief heb ik de afgelopen jaren regelmatig verslag gedaan van de zeer uiteenlopen de manieren waarop lezers en lezeressen die zich hebben laten inspireren door mijn boeken. Toch blijk ik verre van een volledig overzicht te hebben van de rimpels die de steen inde vijver hebben veroorzaakt en word ik steeds weer verrast door nieuwe berichten hierover.
= Zo sprak ik deze week iemand die me tot mijn verrassing vertelde dat De Hele Olifant in Beeld haar al jaren inspireert om de leerlingen op de middelbare school in België waar ze lesgeeft in het kader van het vak menswetenschappen en rond het thema Wat is waarheid? ook te laten kennis maken met het nieuwe wereldbeeld op basis van de universele wetten. Hierdoor wil ze ook thema’s bespreekbaar maken als astrologie, acupunctuur, aromatherapie, leven in balans, evenwichtige voeding enz. Ik had nog niet eerder gehoord dat de universele wetten inmiddels een onderdeel van de lesstof op een middelbare school waren geworden! En nu is haar vraag of ik ook zelf wilde komen om voor de 35 leerlingen die enkele weken projectmatig rond dit thema werken (en ook voor enkele docenten) als gastdocent op haar school over DeHele Olifant in Beeld te komen spreken. Hopelijk kan ik hier in de volgende nieuwsbrief meer over vertellen.
Reactie op het advies van Platform Onderwijs2032
= En zo liet iemand anders me weten dat ze in haar reactie op het advies van Platform Onderwijs2032 over de toekomst van het onderwijs in Nederland (zie platform onderwijs 2032) bij haar reactie op de hoofdlijnen van het advies, onder andere de opmerking ‘Zie ook het waardevolle werk van Marja de Vries’ had toegevoegd. Ze vroeg me of ik zelf ook had gereageerd en ik heb haar uitgelegd waarom ik dat niet heb gedaan: Ik richt me nu eerst op het leggen van het fundament (de trilogie van De Hele Olifant, Samenlevingen in Balans en het derde boek waar ik nu mee bezig ben). Op basis van dat fundament schrijf ik vervolgens mijn 4e boek over de transformatie van leren en onderwijs. Ik vermoed dat de ontwikkelingen zodanig gaan dat op het moment dat ik dat alles heb volbracht er voldoende opening en verruiming van bewustzijn is om ook daadwerkelijk de transformatie van leren en onderwijs te realiseren. Het schrijven van deze boeken is wat vanuit mijn zielenwens en unieke kwaliteiten mijn bijdrage kan zijn, terwijl natuurlijk alle unieke bijdragen van alle anderen hierbij ook van groot belang zijn, zodat het uiteindelijke resultaat voortkomt uit de gemeenschappelijke inspanningen van ons allemaal.

Het derde boek - zelforganisatie
Aanvankelijk dacht ik heel praktisch dat als mijn streven is om het leren en onderwijs zodanig te transformeren dat het gebaseerd zal zijn op inzicht in de werking van de universele wetten, en dus op een geheel nieuw wereldbeeld en mensbeeld, dat alleen zal gaan lukken als ook de samenlevingen waar dat onderwijs een onderdeel van is op een vergelijkbare manier getransformeerd zullen worden. Dat was de reden waarom mijn tweede boek niet over de transformatie van leren en onderwijs gaat, maar over Samenlevingen in Balans en dus over samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur. En dan zou mijn derde boek over de Transformatie van leren en Onderwijs gaan…
De metafoor van de Landkaart
In dit tweede boek maak ik gebruik van de metafoor van de Landkaart van de Burcht en de Rivier, zodat duidelijk wordt dat ‘Samenlevingen in Balans’ en ‘Samenlevingen uit Balans’ gekenmerkt worden door elkaar uitsluitende culturele systemen: de burcht (op de landkaart links boven) vertegenwoordigt een situatie uit balans en ‘Samenlevingen uit Balans’ zijn samenlevingen ‘in de burcht’ en de rivier vertegenwoordigt de situatie van dynamische balans en  ‘Samenlevingen in Balans’ zijn samenlevingen ‘bij de rivier’. Deze laatste situatie beschrijf ik
in De Hele Olifant in Beeld bij de Wet van Dynamische Balans (gebaseerd op de chaos theorie en inzicht in complexe dynamische systemen) als de situatie op de ‘rand van chaos’ en (gebaseerd op het werk van fysicus Per Bak) als de Zelfgeorganiseerde Kritieke Situatie en als de situatie waar het Leven zich afspeelt.
In contact met onze innerlijke leiding en ons innerlijk weten
In Samenlevingen in Balans beschrijf ik die situatie ook als onze natuurlijke staat van bewustzijn in balans en de oorspronkelijke, natuurlijke situatie voor samenlevingen. Dat maakt het niet alleen mogelijk om te begrijpen dat we allemaal geboren worden ‘bij de rivier’ en dat ik me er voor inzet dat zoveel mogelijk mensen gaan begrijpen dat het belangrijk is dat kinderen deze natuurlijke staat van balans ‘bij de rivier’ behouden.  Het is de staat van bewustzijn waarin de levensenergie optimaal door ons heen kan stromen en waarin we vertrouwen hebben in  onze innerlijke leiding en in contact zijn met ons innerlijk weten. Dat maakt het ook mogelijk om te begrijpen dat wat ik bedoel met de transformatie van leren en onderwijs zodat het zoveel mogelijk overeenkomt met wie we in essentie zijn, de transformatie betreft van Leren en Onderwijs ‘in de burcht’ naar Leren en Onderwijs ‘bij de rivier’. En bovenal maakt het mogelijk om te begrijpen dat hierbij een transformatie van bewustzijn primair is.
Leven is leren
Met behulp van de metafoor van de landkaart kunnen we ook zeggen dat de situatie bij de rivier de situatie is waar het Leven zich afspeelt en bovendien dat vanuit dit perspectief leven synoniem is aan leren. Zowel de inzichten in de universele wetten als nieuwe wetenschappelijke inzichten maken niet alleen duidelijk dat leren iets is wat alle mensen van nature doen, maar ook dat het niet beperkt is tot ons, want ieder levend systeem blijkt een lerend systeem te zijn.
Ieder levend systeem is een zelforganiserend systeem
Sterker, ieder levend systeem is niet alleen een lerend systeem, maar ook een zelforganiserend systeem. Maar wat is dat, die zelforganisatie en waarom is dat zo belangrijk dat ik daar nu eerst een heel boek over ga schrijven? Omdat we vanuit de staat van bewustzijn die we beschouwen als normaal in ‘Samenlevingen uit Balans’ anders waarnemen dan vanuit de staat van bewustzijn bij de rivier (die de normale staat van zijn is in ‘Samenlevingen in Balans’) hebben veel begrippen in beide situaties andere betekenissen, zo ook het begrip zelforganisatie.Vanuit de burcht wordt soms gedacht dat het begrip ‘zelf’ in de term ‘zelforganisatie’ verwijst naar het zelf als degene die organiseert. Echter bij zelforganisatie van levende systemen bij de rivier is er geen zelf die organiseert, maar wordt met het begrip ‘zelf’ bedoeld dat de organisatie ‘vanzelf’, dus spontaan gebeurt.
Op een vergelijkbare manier bestaat er soms een misverstand over het begrip ‘organisatie’  en het begrip‘organiseren’. In de burcht zijn we geneigd om bij organisatie in de eerste plaats te denken aan iets statisch, aan een structuur en te denken dat organiseren iets is dat je doet. Dat leidt mogelijk tot het idee dat ook zelforganisatie iets is dat je kunt organiseren. Echter de organisatie van levende systemen is niet iets statisch maar iets dynamisch en verwijst naar een proces dat zichzelf van binnenuit organiseert. Het voltrekt zich vanzelf en van binnenuit overal in dit universum waar wij een onderdeel van zijn en is in de praktijk die vorm van organisatie die optimale doorstroom van energie en dus optimaal leven mogelijk maakt. In andere woorden, zelforganisatie is de organisatievorm voor het laten ontstaan van de optimale harmonische situatie voor alles en iedereen. Omdat levende systemen en hun omgeving permanent in verandering zijn, kent leven bij de rivier een dynamische zelforganisatie waarbij zowel een voortdurende verandering plaats vindt op basis van informatieverwerking en informatieopslag, als een permanent streven naar het belichamen van de meest optimale en minste moeite kostende situatie. Daarom is zelforganisatie de manier waarop alles in het leven permanent leert en zich op basis daarvan ontwikkelt.
Verschillende visies op leren 
Mogelijk helpt dit om te begrijpen hoe fundamenteel anders de situatie ‘bij de rivier’ is dan wat we kennen van de situatie ‘in de burcht’ en hoe fundamenteel anders leren en ook onze visie op leren is in beide situaties. ‘In de burcht’ zijn we uit contact met het leven en dus ook uit contact met ‘leren van nature’. Daarom zijn we gewend om een visie of te vertalen in een methode of soms zelf in regels en voorschriften. De manier van leren waar ik me voor inzet is de situatie ‘bij de rivier’, de situatie of staat van bewustzijn waarin we in contact zijn met onze essentie en met het leven.
Dit is een manier van leren in lijn is met het leven en de basis voorwaarde is dat we ons permanent kunnen afstemmen op het leven en ons daardoor laten inspireren en leiden. Dat betekent dat deze visie niet zo zeer in iets ‘vertaald’ wordt (in regels, voorschriften of methodes), maar in de praktijk gebracht wordt door die visie bewust te belichamen en dus te leven.
SEKEM in Egypte
Tot mijn verrassing kwam ik dit inzicht ook tegen in een uitspraak van Helmy Abouleish, de zoon van de oprichter van SEKEM in Egypte, Ibrahim Abouleish. (Het SEKEM initiatief bestaat sinds 1977 en is een op biologische landbouw gebaseerde gemeenschap in de woestijn in Egypte, dat tot doel heeft om de visie van duurzame menselijke ontwikkeling te realiseren en zich zowel op de ontwikkeling van individuen als van de samenleving richt en inmiddels uitgegroeid is tot een grote gemeenschap inclusief scholen en dat sinds kort zelfs een eigen holistische universiteit kent). In een interview zei Helmy Abouleish dit: “[mensen] komen hier naartoe om te ervaren hoe het hier is en dan zeggen ze: ‘Je moet het SEKEM-idee kopiëren en zo veel mogelijk op andere plekken in de wereld implementeren.’ Dan probeer ik uit te leggen dat het zo niet werkt. Want als je ons model vandaag kopieert en morgen niet verder ontwikkelt, dan ben je dood. Kopieer ons niet, maar doe het beter, anders. Natuurlijk, het is fantastisch dat we mensen inspireren.” (zie voor meer over SEKEM hun website).
Leren als een levend zelforganiserend systeem
Waar ik mij op dit moment in verdiep is om alle inns en outs van zelforganisatie helder krijgen en om vervolgens helder te verwoorden hoe deze zelforganisatie die we in het hele universum en in Samenlevingen in Balans aantreffen in het algemeen werkt en wat in het bijzonder voor ons mensen de voorwaarden scheppende omstandigheden zijn en wat de blokkerende en dus averechts wekende factoren zijn. Als we dit eenmaal helder hebben, dan is de transformatie van leren en onderwijs naar de rivier slechts een logisch gevolg hiervan.

Leertrajecten voor leiders en/of rond leiderschap
Vanuit dit perspectief is enigszins verwonderlijk dat ik in toenemende mate voor diverse leertrajecten voor leiders en/of rond leiderschap wordt uitgenodigd. Terwijl ik inmiddels dit jaar al voor de 6e keer uitgenodigd was om zowel over De Hele Olifant in Beeld als over Samenlevingen in Balans te komen vertellen in het programma ‘Touching the Community Soul’ van Erik Mandersloot, een programma dat gelieerd is aan de Nyenrode Universiteit, was ik dit voorjaar ook uitgenodigd om over beide boeken te komen spreken op een bijeenkomst van het leertraject: ‘The Source of Feminine Leadership’ van Joke van IJzeren, Marihuela Belt en Petra Portengen, die dit jaar voor het eerst met dit programma startten. Bovendien was ik afgelopen september uitgenodigd om over mijn beide boeken te komen vertellen op een bijeenkomst van het leertraject ‘Dutch Leadershiptrail‘   van o.a. Camiel van Damme, dat dit jaar voor de tweede keer werd georganiseerd en volgende week ben ik uitgenodigd om op een bijeenkomst
van het ‘Leiderschapsprogramma voor professionals in het energiedomein’ dat dit jaar voor het eerst georganiseerd wordt door Martine Verweij over De Hele Olifant in Beeld te komen vertellen en om op een volgende bijeenkomst in november opnieuw te komen om in dit traject over Samenlevingen in Balans te komen vertellen.
Zelforganiserende systemen kennen geen leiders
Ik ben enigszins verbaasd over al deze belangstelling, want ik leg hen uit dat organisatievormen die in lijn zijn met de universele wetten vormen van zelforganisatie zijn, die geen leiders noch enige andere vorm van externe controle of sturing kennen. Zelforganiserende systemen ontwikkelen zich niet alleen zonder een externe autoriteit maar ook zonder een complexe verzameling regels die van buiten aan het systeem opgelegd worden. Net zo als bij alle levende systemen zijn er hierbij geen besturende of bestuurde niveaus – geen hiërarchie dus.
Ik hoop dat wat hier mogelijk aan de hand is, is dat de gebruikte woorden (leiders en leiderschap) achter de feiten aanlopen en niet langer de gehele lading dekken, en dat de mensen die deze leertrajecten organiseren en zij die ze volgen inderdaad op zoek zijn naar een alternatief voor dat wat we lange tijd aangegeven hebben met de woorden leiders en leiderschap. Kortom, vooralsnog ga ik er vanuit dat dit een hoopvolle ontwikkeling is.

Komende Presentaties

Voor iedereen die mij presentatie over Samenlevingen in Balans ook graag wil horen is de eerst volgende mogelijkheid op 7 november in Dokkum. Daar zal ik ’s middags eerst over De Hele Olifant in Beeld en daarna over  Samenlevingen in Balans vertellen. Zie voor de details de agenda hier onder.
De hele Olifant in Beeld in Zutphen
Bovendien zal het, nu ik zelf ruim een jaar in Zutphen woon, ook hier voor het eerst mogelijk zijn om de presentatie  De Hele Olifant in Beeld bij te wonen, op dinsdag 8 december in ’t Pakhuys aan de Berkelkade. Zie voor de details de agenda onderaan deze nieuwsbrief. Zie ook voor de details hiervan de agenda hier onder.

 

De agenda voor 2015
Hieronder is mijn agenda met de komende presentaties over het boek ‘De Hele Olifant in Beeld’, en over ‘Samenlevingen in Balans’. Sommige bijeenkomsten zijn besloten bijeenkomsten, en andere zij open voor wie maar wil komen. Bekijk zoals altijd voor de meest actuele agenda mijn website:

Zaterdag 7 november 2015, in Wouterswoude, nabij Dokkum.
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' & 'Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van Stichting-Wijzer uit Dokkum

Programma:

13.30 - 15.00 uur presentatie (plus vragen) 'De Hele Olifant in Beeld'
15.00 - 15.30 uur pauze
15.30 - 17.00 uur presentatie (plus vragen) 'Samenlevingen in Balans'
17.30 uur einde bijeenkomst

Plaats:

In het Fries, i.v.m. TomTom e.d.:
Dorpshuis "De Nije Warf", Foarwei 31a, 9113 PA Wâlterswâld

In het Nederlands:
Dorpshuis "De Nije Warf", Voorweg 31a, 9113 PA Wouterswoude

Kosten:

€ 15,00

Aanmelden:

reserveringen bij Froukje van der Zwaag per mail: stwijzer@stichting-wijzer.nl
of telefoon: 0519-297641

Meer informatie:

Info bij Froukje van der Zwaag per mail: stwijzer@stichting-wijzer.nl of
telefoon: 0519-297641
en op de website van Stichting Wijzer: www.stichting-wijzer.nl

 

 

Zaterdag 14 november 2015, in Naarden
Presentatie 'Samenlevingen in Balans'
tijdens de Conferentie ‘Samen op weg naar een Samenleving in Balans georganiseerd door Academia Pan-Sophia in het Internationaal Theosofisch Centrum te Naarden (N-H).
NB! Deze dag is helaas wegens organisatorische problemen afgelast...

Programma:

In deze hoopvolle tijd van omslag of met een modern woord ‘kanteling’ naar een toenemend bewustzijn speelt Academie Pansophia met deze conferentie in op het thema bewustzijnsverandering in Vrouw, Man en Samenleving.
10.00 - 11.30 uur presentatie 'Samenlevingen in Balans' door Marja de Vries (plus tijd voor vragen)
11.30 - 12.00 uur pauze
12.00 - 12.30 uur korte presentatie van Annine van der Meer over het belang van transformatie van bewustzijn plus aankondiging van de middag workshops.
's middags keuze uit 4 of 5 workshops rond het thema transformatie van bewustzijn
afsluiting met centrale terugkoppeling en ceremoniële dans
einde 16.30 uur

Plaats:

ITC (Internationaal Theosofisch Centrum) (www.itc-naarden.org )
Valkeveenselaan 19
1411 GT Naarden

Kosten:

€ 40,- euro inclusief koffie, thee en soep.

Aanmelden:

Opgave digitaal via de website www.academiepansophia.nl

Meer informatie:

meer info op de website www.academiepansophia.nl

 

Zaterdag 14 november 2015, in Amersfoort
Presentatie'De Wet van Trilling'tijdens het symposium Q-Touch Trainingen georganiseerd door Linda Menkhorst en Yolande van Rosmalen ter ere van hun 10-jarig jubileum Quantum en 10-jarig bestaan van Quantum-Touch in Nederland. Het is voor iedereen die geinteresseerd is in Quantum-Touch en voor iedereen die een workshop bij hen wil volgen.


Programma:

 

Inloop met minibeurs: 09:00 - 10:00 uur
Symposium: 10:00 - 17:00 uur
Lunchbuffet met minibeurs: 12:30 - 14:00 uur
Met van 11.00 - 12.00 uur de presentatie 'De Wet Van Trilling' door van Marja de Vries
Verder met bijdragen van o.a. Karin Van Baelen, Agnes Janssen, Alma Baaij, Coby de Grijs, Linda Menkhorst en Yolande van Rosmalen.
Zie voor alle programmadetails de qtouchwebsite

Plaats:

Leerhotel Het Klooster
Daam Fockemalaan 10
3818 KG Amersfoort

Kosten:

€ 109,-
vóór 1 september inschrijven én betalen: € 79,- . Mocht deze prijs toch een belemmering voor je zijn, schroom dan niet om contact op te nemen: mail@qtouch.nl. We willen heel graag dat jij er ook bij bent!

Aanmelden:

via het inschrijfformulier op de website van qtouch

Meer informatie:

op de website van qtouch


Donderdag 26 november 2015, in Burgerveen (Haarlemmermeer)
Presentatie'De Hele Olifant in Beeld'op uitnodiging van Rozen & Radijs, volg je hart, in Burgerveen.


Programma:

 

19.30 uur welkom
20.00 - 21.15 uur presentatie 'De Hele Olifant in Beeld'
21.15 - 21.30 uur pauze
21.30 - 22.00 uur gelegenhheid voor het stellen van vragen

Plaats:

Rozen & Radijs, Aalsmeerderweg 938
2154 ME Burgerveen (Haarlemmermeer)

Kosten:

€ 12,50 per persoon (inclusief koffie en thee)

Aanmelden:

digitaal via info@rozenenradijs.nl
telefonisch via 0172-508387

Meer informatie:

via www.rozenenradijs.nl
of bij Robert van der Zwaan, tel: 0172-508387Dinsdag 8 december 2015, in Zutphen

Presentatie'De Hele Olifant in Beeld'op uitnodiging van Ellen Dekker van 't Pakhuys.


Programma:

 

19.30 uur welkom
20.00 - 21.15 uur presentatie 'De Hele Olifant in Beeld'
21.15 - 21.30 uur pauze
21.30 - 22.00 uur gelegenhheid voor het stellen van vragen

Plaats:

In 't Pakhuys, Berkelkade 15a, Zutphen

Kosten:

€ 12,50

Aanmelden:

Reserveren via ellendekker@euronet.nl of 06-24789096

Meer informatie:

bij Ellen Dekker, via ellendekker@euronet.nl of 06-24789096

 

Tot zover het nieuws rond “De Hele Olifant in Beeld” en mijn werk.

Lieve groetjes,


Marja de Vries