De Hele Olifant - nieuwsbrief - januari 2011

 

Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het meer overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen.
Organisaties en Samenlevingen in Balans zijn organisaties en samenlevingen, waarbij inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van de cultuur.
Daardoor functioneren ze optimaal, en dragen ze bij aan het welzijn van alles en iedereen, waardoor iedereen kan floreren in harmonie met al het andere.


Lieve mensen,


Aan het begin van het nieuwe jaar is hier weer een nieuwsbrief met veelbelovende ontwikkelingen rond mijn boek De Hele Olifant in Beeld, mijn streven bij te dragen aan de transformatie naar Samenlevingen in Balans en de transformatie van leren en onderwijs naar Onderwijs in Balans. Zo’n transformatie kan natuurlijk alleen echt lukken als daar zoveel mogelijk mensen zich mede voor inzetten en ik voel me daarom ook heel dankbaar dat ik in deze nieuwsbrief ook veel over de groeiende belangstelling voor (de toepassing van) de universele wetten kan vertellen.

De Groeiende ontwikkelingen van de afgelopen jaren
Er is recent heel veel gaande rond de groeiende belangstelling rond De Hele Olifant in Beeld en voor de universele wetmatigheden in het algemeen. Daarom in deze nieuwsbrief een korte samenvatting. Na aanvankelijk hoofdzakelijk mond op mond reclame zijn er inmiddels zo’n 7500 exemplaren van De Hele Olifant in Beeld verkocht (het lijkt erop dat we binnen een paar maanden toe zijn aan de 4e druk), staat er een overvloed aan zeer positieve reacties van lezers en lezeressen op mijn website (negatieve reacties heb ik niet gehad),  is het aantal websites waarop De Hele Olifant wordt genoemd, samen met een link naar mijn website niet meer te tellen,  staat het boek bij een groeiend aantal opleidingen in Nederland en België op de verplichte literatuurlijst, ben ik op zo’n 60 à 70 plekken uitgenodigd geweest om voor kleine en grote groepen een presentatie te geven, en in 2010 bovendien 4 keer om een presentatie te geven over ‘De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans’, zijn er inmiddels toch ook een aantal recensies en artikelen over mijn boek verschenen, wordt mijn website de laatste driemaanden opvallend vaker bezocht dan daarvoor en zijn er nog steeds veel mensen die me laten weten dat ze mijn boek veelvuldig aan anderen aanraden of cadeau geven. Een opvallend voorbeeld hiervan is dat ik hoorde dat de directeur van een energiebedrijf op een officiële bijeenkomst met de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) 10 exemplaren van De Hele Olifant in Beeld cadeau gaf aan de mensen van de NMa…
De vertaling in het Engels van De Hele Olifant is klaar!
Het laatste nieuws rond de vertaling van De Hele Olifant in het Engels is dat we inmiddels niet alleen een geschikte vertaler, en ook al het benodigde geld voor de vertaling binnen hebben, maar dat de vertaler en ik samen de afgelopen maanden hard aan de vertaling hebben gewerkt en dat het ons gelukt is om de hele vertaling, zoals gepland, rond de jaarwisseling af te krijgen! Het enige wat nog rest zijn een paar enkele puntjes op de i en dat betekent dus werkelijk dat we nu in het nieuwe jaar aan de slag kunnen om een geschikte uitgever te vinden. Kortom, dit wordt in de volgende nieuwsbrieven vervolgd.
Het boek over Samenlevingen in Balans
Omdat de vertaling ook voor mij veel tijd heeft gekost, heeft mijn werk aan het schrijven van mijn boek over Samenlevingen in Balans (dwz. samenlevingen waarbij inzicht in de universele wetmatigheden een inherent onderdeel zijn van de cultuur) de laatste maanden helaas even stil gelegen. Nu de Engelse vertaling van De Hele Olifant klaar is, hoop ik de komende maanden hier weer een heel stuk verder mee te komen. Voor iedereen die wil weten wanneer dat boek zal verschijnen kan ik slechts zeggen, dat het manuscript klaar zal zijn als het klaar is en dat ik iedereen op de hoogte houd van de vorderingen via deze nieuwsbrief, die inmiddels naar ruim 500 mensen gaat en waarvoor op dit moment zich bijna iedere dag weer een belangstellende aanmeldt.
De Hele Olifant in andere boeken genoemd
Inmiddels wordt ook in andere boeken naar De Hele Olifant in Beeld verwezen en in een paar gevallen hebben de auteurs me dat expliciet laten weten. Een van hen, Marie José Falke, auteur van het boek Onzichtbare Interactie, waar het in communicatie werkelijk om draait (2010), verzocht zelfs haar uitgever om mij dat boek om die reden ter attentie toe te sturen.
De Hele Olifant en uitgeverij Ankh-Hermes
En dit voorjaar organiseert uitgeverij Ankh-Hermes een symposium waarvoor ze mij als een van hun auteurs, als spreker hebben uitgenodigd. Zie voor de nadere, voorlopige, details de agenda hieronder.

Groepen die De Hele Olifant samen bespreken
Het afgelopen jaar blijken er bovendien inmiddels op vele plekken in Nederland en België mensen bij elkaar te komen om samen De Hele Olifant in Beeld te bespreken. Soms maakte ik mee dat mensen tijdens het bijwonen van een presentie met elkaar in contact kwamen en ter plekke adresgegevens uitwisselden om zo’n groep te beginnen, en soms ook lieten mensen mij tijdens een presentatie weten dat ze met de hele groep (of met een deel daarvan) samen naar deze presentatie van mij waren gekomen. Zo hoorde bv. ik dat er in Tiel een groep is die al voor het tweede jaar bijeenkomt. Sommige mensen spreken af om het boek samen te gaan lezen, meestal hoofdstuk per hoofdstuk, en hierover met elkaar in gesprek te gaan, aan elkaar te verduidelijken hoe ze het begrijpen,  ervaringen te delen en samen te kijken hoe ze het in de praktijk zouden kunnen brengen. Ik noem dit hier omdat dit mogelijk weer anderen kan inspireren om dat ook te gaan doen.

Nieuwe tijdschriften en universele wetten
Een groeiende belangstelling voor de daadwerkelijke toepassing van de universele wetmatigheden, niet alleen in ons persoonlijk leven, maar ook in verschillende aspecten van onze samenleving blijkt o.a. ook uit het verschijnen van twee nieuwe tijdschriften.
De Wet van Aandacht en het nieuwe tijdschrift AI Magazine

Zo is er de laatste jaren bijvoorbeeld een groeiende belangstelling voor Appreciative Inquiry (AI), een vorm van bewust toepassen van de Wet van Aandacht in bedrijven en organisaties (zie De Hele Olifant, p. 140-141), en verscheen er in juni 2010 het eerste ‘AI Magazine’, een magazine voor Nederland en België dat zich geheel focust op het verder ontwikkelen en verspreiden van de toepassing van Appreciative Inquiry. “Want stel je toch eens voor,” schrijven ze, “dat mensen en organisaties erin slagen om vanuit kracht te verbinden. Wat zou dat betekenen voor onze samenleving. (…) Het zou mooi zijn als wij ons meer bewust worden van het scheppend vermogen van onze gedachten en hoe deze bijdragen aan de dialoog van onszelf, teams en van organisaties, want.. it’s your mind that creates this world’. ” Zie voor meer info http://www.mindz.com/plazas/AI_Magazine
Een uitgebreid interview voor het nieuw tijdschrift ChangeThink+(Positive)
In 2010 verscheen er bovendien het nieuwe driemaandelijkse tijdschrift ChangeThink+(Positive), “een positief driemaandelijks blad voor mensen die bewust willen leven.” Het is een glossy blad dat het uiterlijk en de dikte van Happinez heeft en inhoudelijk ook veel op Ode lijkt. Het blad wordt in boekwinkels, tijdschriftkiosken en supermarkten in België en Nederland verkocht. Het komende nummer, dat  begin maart 2011 verschijnt, wordt o.a. rond het thema ‘Universele Wetten’ gemaakt! Op zoek naar mensen om aan het woord te laten voor deze reportage kwamen ze o.a. bij mij uit. Toen ik vroeg hoe ze op het thema universele wetten waren gekomen, kreeg ik het verrassende en hoopgevende antwoord, dat dat nogal voor de hand lag, omdat ze het idee hadden dat ze daar gewoon niet om heen kunnen! Het uitgebreide interview dat inmiddels heeft plaatsgevonden gaat een artikel van z'n 5 pagina’s worden. Zie voor meer info over dit blad www.changethinkpositive.be of www.changethinkpositive.nl

De Hele Olifant 2.0 - Themadagen ‘Universele Wetten in de praktijk’ op 29 april en 1 oktober 2010
Alles wijst er op dat de belangstelling voor een leven dat meer in overeenstemming is met de universele wetmatigheden sterk aan het groeien is en dat in samenhang daarmee ook mijn werk in 2011 een geheel nieuwe fase terecht is gekomen. Kortom, het lijkt er op dat ‘De Hele Olifant’ 1.0 nu na 4 jaar pionieren, nu toe is aan ‘De Hele Olifant’ 2.0   
Omdat ik steeds vaker mailtjes krijg van mensen die me laten weten dat ze bezig zijn de vertaalslag te maken om de universele wetten in hun werk te integreren en in dat kader graag in contact komen met andere mensen die daar ook mee bezig zijn en tegelijkertijd verschillende mensen mij laten weten dat ze daar inderdaad al mee bezig zijn, zullen er in 2011 voor het eerst twee themadagen rond de toepassing van de universele wetten georganiseerd worden. En tot mijn vreugde is hierbij een groot verschil voor mij dat ik dit niet alleen zal doen!
Themadagen voor het uitwisselen van praktijkervaringen op landgoed Duinlust  in Overveen
Op weg naar het creëren van Samenlevingen in Balans en dus naar het toepassen in de praktijk van de universele wetmatigheden, organiseren Erik Mandersloot en Marja de Vries in 2011 de eerste twee themadagen 'Universele wetten in de praktijk'. Het doel van deze themadagen is om de verbinding te maken tussen inzicht in de universele wetten, hetdaarop gebaseerde wereldbeeld, staat van zijn, manier van leven en de praktische vertaling naar de persoonlijke en maatschappelijke praktijk, zodat ze een inherent onderdeel van onze cultuur kunnen worden. Deze themadagen komen tegemoet aan de wens van een groeiende groep mensen die, na het lezen van het boek De Hele Olifant in Beeld, deze inzichten daadwerkelijk willen toepassen en zo willen bijdragen aan de transformatie van onze Samenleving uit Balans naar een Samenleving in Balans. De dagen vinden plaatsop 29 april en 1 oktober op landgoed Duinlust in Overveen, een prachtig landgoed aan de rand van de duinen.
Zowel algemeen als iedere dag rond een thema
De opzet van de dagen is zodanig, dat er enerzijds op iedere dag aandacht is voor het toepassen van de universele wetten in het algemeen, en anderzijds staat iedere dag in het teken staan van een thema. Marja de Vries geeft een presentatie over de grote lijnen en draagt daarmee zorg voor de visie. Daarnaast geven 3 mensen die praktijkervaring hebben met het toepassen van de universele wetten rond het thema van de dag in parallelle workshops inzicht in hun casussen en praktijkervaringen. Ook bieden we iedere dag de mogelijkheid om aspecten van handelen, zijn, en leven in overeenstemming met de universele wetten persoonlijk te ervaren. Omdat altijd één van de drie bijdrages ook breed en algemeen is, kunnen de dagen los van elkaar bijgewoond worden en ook als een serie gevolgd worden.
Uitwisselen en contacten leggen
De opzet van deze warme, respectvolle, waarderende bijeenkomsten biedt voor deelnemers de gelegenheid om praktijkervaringen met elkaar uit te wisselen, elkaar te verrijkingen en van elkaar te leren. Het maakt het mogelijk om in contact te komen met anderen om rondom bepaalde thema’s met elkaar te gaan samenwerken.
Thema’s – 29 april: ‘Organisaties’ en 1 oktober ‘Leren en onderwijs’  
In 2011 zijn 'Universele wetten en organisaties' (29 april) en 'Universele wetten en leren & onderwijs' (1 oktober) als leidraad gekozen. Zie voor de praktische informatie de agenda hieronder. Andere thema's voor 2012 waar we op dit moment aan denken zijn 'Universele wetten en gezondheid' en 'Universele wetten, het vrouwelijk aspect en innerlijk leiderschap'.
Bij het interview met mij in het tijdschrift ChangeThink+ hoort een ‘ChangeKado’, waardoor drie mensen een vrijkaartje kunnen krijgen om één van deze twee themadagen bij te wonen.

Organisatie
Erik Mandersloot draagt samen met Ingrid van Rossum en hun team zorg voor de algehele organisatie van de dag. (zie ook hier)Agenda
voor 2011 en meer presentaties rond bepaalde thema’s

En dan de agenda met een hele variatie aan presentaties in  2011 (Zie voor de meest actuele agenda, de agenda op mijn website)


Vrijdag 11 maart 2011, in Leeuwarden
lezing 'De Hele Olifant in Beeld' of wel 'Over de Balans in het universum en in de mens' in het kader van de Internationale Vrouwendag 8 maart, met het thema BALANS
op uitnodiging van de oecumenische Werkgroep Vrouw en Geloof van de Titus Brandsma Parochie

Programma:

20.00 – 22.00 uur

Plaats:

in het Titus Brandsmahuis  Bonifatiusplein 21 Leeuwarden

Kosten:

€ 5,00

Aanmelden:

bij Kerkelijk Bureau
met een emailtje naar kerkelijkbureau@titusbrandsmaparochie.nl   
of telefonisch op woensdag van 10.00 -12.00 uur op tel. 058-2120984

Meer informatie:

evt. via bovenstaand email en tel. nummerZondag 20 maart 2011, in Langenboom (NO Brabant)
lezing 'De Hele Olifant in Beeld'
in het centrum voor persoonlijke groei en welzijn: De Schaapshoeve

Programma:

14.00 -16.00 uur

Plaats:

de Schaapshoeve, Schaapsdijkweg 20, 5453 SE Langenboom

Kosten:

€ 15,00

Aanmelden:

via de website www.deschaapshoeve.nl

Meer informatie:

meer informatie op www.deschaapshoeve.nl en
via welkom@deschaapshoeve.nl

 

 

Donderdag 24 maart 2011, in Amsterdam
lezing 'De Hele Olifant en Samenlevingen in Balans'
op het 2e Nationale Reputatiecongres voor bestuurders uit het bedrijfsleven, de overheid en non-profit sector,
georganiseerd door de organsiatie NieuwBestuur, in de Westergasfabriek in Amsterdam

Programma:

13.00 -18.00 uur

Dagvoorzitter Astrid Joosten

Sprekers:
Mildred Hofkes, eigenaar van Bureau Hofkes, Reputatiemenagement en mede-oprichter van NieuwBestuur
Theo Rinsema, General Manager van Microsoft Benelux
Jo Krill, CEO van Insight Nederland, bestuursadviseur en schrijver van de boeken 'Omgaan met verandering' en 'Het vormgeven van veranderingen'
Marja de Vries, auteur van 'De Hele Olifant in Beeld'

zie voor meer info over de sprekers en het programma

Plaats:

Westergasfabriek, Amsterdam

Kosten:

€495,- (excl BTW)

Aanmelden:

via het inschrijfformulier op
http://nieuwbestuur.nl/inschrijven-reputatiecongres/

Meer informatie:

zie http://nieuwbestuur.nl/reputatiecongres/Vrijdag 29 april 2011, in Overveen

1e Themadag
"De Universele Wetten in de praktijk"

Het thema van deze eerste dag is: "UNIVERSELE WETTEN & ORGANISATIES"
en wordt georganiseerd door Erik Mandersloot en Marja de Vries
op landgoed Duinlust
Doel: uitwisselen van ervaringen met het toepassen van en werken op basis van de universele wetten.

Programma:

10.00 uur ontvangst, koffie, thee
10.30 uur welkom
10.40 - 11.30 uur presentatie Marja de Vries
11.30 - 12.30 uur introductie uitgenodigde gasten met praktijkervaring en evt. voorstellen andere aanwezigen met praktijkervaring
12.30 - 14.00 uur lunchpauze
14.00 - 15.30 uur parallelle workshops door de uitgenodigde gasten, meer info over de gasten volgt nog
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 16.30 uur plenaire reflectie op de dag en hoe verder
16.30 - 16.50 uur verhaal
16.50 - 17.30 uur borrel
17.30 diner voor diegenen die zich daarvoor hebben aangemeld

Erik Mandersloot draagt samen met Ingrid van Rossum en hun team zorg voor de algehele organisatie van de dag.

Plaats:

Landgoed Duinlust, Duinlustweg 16, Overveen

Kosten:

€ 135,00 inclusief BTW, koffie & thee, lunch, koffie & thee, borrel, exclusief diner.
Optioneel: diner € 30,00 per persoon, inclusief BTW.

Aanmelden:

via universelewetten@duinlust.com

Meer informatie:

klik hier

 

 

Vrijdag 13 mei 2011, in ‘s-Hertogenbosch
lezing 'De Hele Olifant in Beeld' op het 3e nationaal congres van de ABB, Artsenvereniging voor Biofysische Geneeskunde en Bio-informatie Therapie in de Congrescentrum ‘1931’ Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch

Programma:

8.30 uur Ontvangst en registratie, koffie op de informatiemarkt
9.30 uur Opening door de dagvoorzitter Dr. Jan Willem Louwerens, lid ABB, psychiater Noordland Kernzorg

Sprekers:
Drs. Nico Westerman, arts, lid ABB
Dr. Claude Bärtels, gepromoveerd bioloog, Science4Life Lab, Ratingen, Duitsland
Prof. dr. ir. Gertjan Schaafsma, Lector Sport, Voeding en Leefstijl, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Amit Goswami Ph.D., Centrum voor Quantum Activisme, Eugene, Oregon, USA 
Prof. dr. Frits Muskiet, hoogleraar Pathofysiologie en Klinische Chemische Analyse, Universitair Medisch Centrum Groningen
Marja de Vries, biologe en schrijfster van het boek “De Hele Olifant in Beeld”
Drs. Wilfried van Walt van Praag, arts, lid ABB, Alexander Instituut,Venlo
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene der Nederlanden, NatuurCollege

Entertainment wordt verzorgd door Dominique Engers

17.15 - 18.00 uur Borrel op de informatiemarkt

Zie voor het hele programma

Plaats:

Congrescentrum ‘1931’ Brabanthallen Oude Engelenseweg 1
5222 AA ’s-Hertogenbosch

Kosten:

€ 275,--* p.p. inclusief BTW inschrijven en betalen vóór 15 april 2011
€ 345,--* p.p. inclusief BTW inschrijven en betalen na 15 april 2011
Dit is inclusief koffie, thee, lunch en borrel na afloop.

* “Vrienden van de ABB” ontvangen € 30- korting op de congresfee. Zie voor meer informatie www.abb-artsen.nl of www.samen-genezen.nl, “Word vriend van de ABB”.

voor meer info

Aanmelden:

zie voor de details de website van samen-genezen

Meer informatie:

website www.samen-genezen.nl

 

 

Zaterdag 21 mei 2011, in Amersfoort
lezing 'De Hele Olifant in Beeld' op het symposium georganiseerd door uitgeverij Ankh-Hermes met het thema ‘Kinderen van nu’

Programma:

13.00 opening
13.15 - 14.30 uur Marja de Vries
14.30 - 15.30 uur Marneta Viegas
15.30 - 16.00 uur pauze
16.00 - 17.00 uur Benazir
17.00 sluiting

Plaats:

de Flint, Amersfoort

Kosten:

Aanmelden:

meer info volgt nog

Meer informatie:

meer info volgt nog
Donderdag 23 en vrijdag 24 juni 2011, in Noord-Limburg

Presentatie 'De Hele Olifant en Samenlevingen in Balans' tijdens een tweedaagse van het traject "Touching the Community Soul" voor beslissers, beïnvloeders en/of uitvoeders op het gebied van organisatieontwikkeling, georganiseerd door Erik Mandersloot als onderdeel van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit.

 

 

Zaterdag 1 oktober 2011, in Overveen
Tweede themadag "De Universele Wetten in de praktijk"
Het thema van deze tweede dag is:"UNIVERSELE WETTEN & LEREN EN ONDERWIJS " en wordt georganiseerd door Erik Mandersloot en Marja de Vries op landgoed Duinlust
Doel: uitwisselen van ervaringen met het toepassen van en werken op basis van de universele wetten.

Programma:

10.00 uur ontvangst, koffie, thee
10.30 uur welkom
10.40 - 11.30 uur presentatie Marja de Vries
11.30 - 12.30 uur introductie uitgenodigde gasten met praktijkervaring en evt. voorstellen andere aanwezigen met praktijkervaring
12.30 - 14.00 uur lunchpauze
14.00 - 15.30 uur parallelle workshops door de uitgenodigde gasten, meer info over de gasten volgt nog
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 16.35 uur plenaire reflectie op de dag en hoe verder
16.30 - 16.50 uur verhaal
16.50 - 17.30 uur borrel
17.30 diner voor diegenen die zich daarvoor hebben aangemeld

Erik Mandersloot draagt samen met Ingrid van Rossum en hun team zorg voor de algehele organisatie van de dag.

Plaats:

Landgoed Duinlust, Duinlustweg 16, Overveen

Kosten:

€ 135,00 inclusief BTW, koffie & thee, lunch, koffie & thee, borrel, exclusief diner.
Optioneel: diner € 30,00 per persoon, incl. BTW.

Aanmelden:

via universelewetten@duinlust.com

Meer informatie:

klik hier