De Hele Olifant - nieuwsbrief - september 2020

 

Als ons leven in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alle mensen en al het leven.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,
Hier is de nieuwsbrief van september 2020 met de laatste ontwikkelingen rond mijn werk:  mijn twee boeken De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans, de vorderingen van het werk aan mijn volgende boek(en), mijn streven bij te dragen aan meer bekendheid rond de universele wetmatigheden, wat allemaal begon met mijn intentie om bij te dragen aan de transformatie van leren en onderwijs, zodat het overeenkomt met wie we in essentie zijn. En dit alles op zo’n manier dat het bijdraagt aan het welzijn van alle mensen en de Natuur wereldwijd, niet alleen op de korte termijn, maar vooral ook op de lange termijn en dus ook voor de komende zeven generaties.

 

 

De laatste ontwikkelingen rond mijn werk
In augustus heb ik mijn eerste online presentatie gegeven. Dat was wel even wennen en leren hoe ik met Zoom mijn powerpoint plaatjes kon gebruiken. En natuurlijk moest ik wennen aan het feit om geen mensen voor me te hebben waar ik me energetisch op kon afstemmen, maar om in plaats daarvan mijn verhaal aan het scherm van mijn laptop te vertellen. De uitnodiging was echter interessant, want ik was gevraagd om een presentatie in het Engels te geven over ‘Societies in Balance’ als onderdeel van een zomercursus voor leden van de Europese organisatie Trans Europe Halles. Als ‘publiek’ had ik dus mensen uit allerlei plaatsen in Europa.
Verder heb ik  op 1 september mijn tweede presentatie over 5G gegeven, dit keer op de Vrije School de Zonnewende in Zutphen. Deze presentatie was in grote lijnen hetzelfde als  mijn presentatie op 6 juli maar voor deze gelegenheid had ik op speciaal verzoek nog wat extra aandacht besteed aan de gevolgen van straling van 3G, 4G en Wifi voor jonge kinderen en de situatie op scholen.
Studenten uit Wageningen
Verder hebben tot mijn grote vreugde twee studentes uit Wageningen besloten om, onder andere geïnspireerd door mijn twee boeken, hun afstudeerthesis te schrijven over vormen van leren in of op weg naar 'Samenlevingen in Balans'! Ze vroegen of ze met mij over hun thesis mochten komen praten en omdat in de universiteitsbibliotheek de meeste literatuur die ik in mijn boeken noem niet aanwezig is, vroegen ze ook of ze mogelijk wat boeken van mij zouden kunnen lenen. Natuurlijk heb ik daar ja op gezegd. Ik heb genoten van de gesprekken die we hebben gehad en uiteindelijk ze zijn met tassen vol boeken weer vertrokken, dus ik hoop dat ik zo iets heb kunnen bijdragen.
Verslag van een groep uit Utrecht
Verder heb ik twee vrouwen op bezoek gehad die verslag kwamen uitbrengen van de activiteiten van een groep die een paar jaar lang in Utrecht bijeen kwam. Eerst hebben ze een jaar lang mijn boek De Hele Olifant in Beeld samen besproken en vervolgens hebben ze gedurende een volgend jaar hetzelfde gedaan met mijn boek Samenlevingen in Balans. Ik was onder de indruk van het intensieve proces waarbij ze tijdens iedere bijeenkomst een deel van het boek met elkaar bespraken, een groepje mensen daarbij passende oefeningen inbrachten, en ze in de tussenliggende tijd zoveel mogelijk het gelezene in hun leven probeerde te integreren om daarover in de volgende bijeenkomst weer verslag uit te brengen. Ze vertelden dat door dit alles bij alle deelnemers zich kleinere of grotere veranderingen in hun leven hadden voltrokken. Natuurlijk was ik blij om dat te horen. Ik weet dat er sinds het verschijnen van mijn eerste boek meer groepen dat boek samen hebben besproken, maar nog niet eerder hadden mensen mij benaderd met het nadrukkelijke verzoek om daar verslag over te mogen uitbrengen.
Komende uitnodigingen in Antwerpen en in Naarden
Voor de komende tijd staan er twee uitnodigingen op mijn agenda: allereerst ben ik uitgenodigd om op zondag 4 oktober in Antwerpen een presentatie over De hele Olifant in Beeld én een presentatie over Samenlevingen in Balans te komen geven. Dat betekent dat het een bijeenkomst van een hele dag zal zijn.
En dan staat er natuurlijk op 11 oktober in Naarden mijn eerste presentatie over mijn nog te schrijven derde boek gepland. Helaas kunnen hier door de coronasituatie minder mensen bij aanwezig zijn dan aanvankelijk het idee was. Zie voor de details hiervan de Agenda onderaan deze nieuwsbrief.

 

Dr. Ilija Lakicevic, de universele wetten, en bescherming tegen 5G
Zoals ik al even aanstipte in mijn vorige nieuwsbrief van juli 2020 werd er tijdens de 5GSummit (van 1-7 juni 2020) ook iemand geïnterviewd die sprak over nieuwe technologieën gebaseerd op de nieuwe wetenschappelijke visie van Dr. Ilija Lakicevic. Ik raakte daar vooral in geïnteresseerd, omdat zijn visie in lijn leek te zijn met de universele wetten. Aangezien, als we onderscheid willen maken tussen wat uiteindelijk werkt en wat niet werkt kunnen we daar de universele wetten als referentiekader voor gebruiken, wekte dat mijn belangstelling. Inmiddels heb ik me in het werk van Ilija Lakicevic verdiept en inderdaad vastgesteld dat hij iemand is die inzicht heeft in de werking van de universele wetten. Maar niet alleen dat. Bovendien is hij iemand die op basis daarvan in staat is geweest om een zeer bijzondere uitvinding te doen waarmee we ons kunnen beschermen tegen de effecten van 4G en 5G.
In deze nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief gaat over wie deze Dr. Ilija Lakicevic is en over zijn inzichten en uitvinding. Dat begint met zijn inzichten in subatomaire deeltjes, atomen en (rode bloed) cellen, dat voor een groot deel overeenkomt met wat ik in De Hele Olifant in Beeld over de torus schrijf, maar waar hij nog een aantal interessante aspecten aan toevoegt. Op basis waarvan we kunnen begrijpen wat het verschil is tussen natuurlijke straling en door mensen gemaakte straling en waarom dat laatste schadelijk is voor al het leven. Omdat zo de oorzaak duidelijk werd en nadat Ilija Lakicevic een nieuwe energie-eenheid in onze atmosfeer had waargenomen, was hij uiteindelijk in staat om met een oplossing te komen op basis van zogenaamde Quantum Radiation Balancing-technologie. Hiermee ontwikkelde hij twee producten: het 5GBioshield in de vorm van een USB-stick en de Omnia Radiation Balancer (ORB) in de vorm van stickers.
Alles bij elkaar is het een vrij complex verhaal, maar ik heb geprobeerd om het zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Het is zeker de moeite waard om door te lezen, want dit alles kan ons mogelijk ook helpen om onze innerlijke balans te herstellen. Daarom is het mogelijk zelfs een oplossing die het begin zou kunnen zijn van de daadwerkelijke transformatie van ons als individuen van de permanente staat van onbalans naar de staat van balans bij de rivier en van ‘Samenlevingen uit Balans’ naar ‘Samenlevingen in Balans’.


Wie is Dr. Ilija Lakicevic?
Dr. Ilija Lakicevic, die voor het gemak ook Laki wordt genoemd, is een plasma fysicus, geboren in 1950 in Montenegro (voormalig Joegoslavië). Nadat hij werkzaam is geweest op een aantal bekende plekken zoals het MaxPlack Instituut voor Plasmafysica in München, in Duitsland, heeft hij in 2001 de wetenschappelijke organisaties en instituten verlaten, omdat hij daar niet zijn onderzoek kon doen zoals hij dat zelf wilde. Vanaf dat moment is hij als onafhankelijk onderzoeker zijn eigen weg gegaan, allereerst om te ontdekken wie we als mens werkelijk zijn en vervolgens om de ‘wetten van de schepping’ te vinden. Nadat Ilija Lakicevic uiteindelijk diep inzicht in de werking van de universele wetten had verworven heeft hij bovendien geleerd hoe hij als pionier op het terrein van de ‘Nieuwe Energie Fysica’ bijzondere uitvindingen kon doen die bijdragen aan een wereld waarbij het leven centraal staat. (zie hier zijn Curicullum Vitae)
Geïnspireerd door Walter Russell en Nikola Tesla
Bij deze zoektocht heeft hij zich onder andere laten leiden door het leven en werk van Walter Russell en Nikola Tesla. Walter Russell (1871-1963)is de persoon die ik in De Hele Olifant in Beeld noem als voorbeeld van iemand die tijdens een eenheidservaring inzicht in de universele wetten had verkregen en hij is degene over wie Glenn Clark het boek The Man Who Tapped The Secrets Of The Universe (1946) schreef. Nikola Tesla (1856–1943) is bekend als de uitvinder van de wisselstroom, maar heeft heel veel meer uitvindingen gedaan, waarvoor hij echter tot op heden geen officiële erkenning heeft gekregen. Ook Nikola Tesla gebruikte bij zijn onderzoek andere staten van bewustzijn waardoor hij toegang had tot de niet-fysieke niveaus van de werkelijkheid. Zo ontdekte hij dat het hele universum een prachtige ordening kende. “In een ordelijk universum hangt alles samen en werkt alles op een of andere manier samen. Leven lijkt alleen chaotisch voor het ongetrainde oog of oor – het oog dat niet ziet en het oor dat niet hoort,” schreef Nikola Tesla. “Een meer dichterlijk iemand  zou het zelfs een musical schepping – met een prachtige balans van harmonische frequenties kunnen noemen.” In 2012 was Ilija Lakicevic uitgenodigd op de GlobalBEM (Breakthrough Energy Movement) Conferentie in Nederland en daar sprak hij over ‘Tesla's spirit. The secret of Tesla's style of scientific thinking and discosvery’.
Een spiritueel fysicus en een vrije en soevereine creator
Net als Walter Russell en Nikola Tesla vond Ilija Lakicevic een manier van werken waarbij de kunstmatige scheiding tussen wetenschap en spiritualiteit verdween en de wetenschappelijke methode en spiritualiteit in feite versmolten tot een nieuwe wetenschappelijke waarheid. In de visie van Laki is wetenschap in feite spiritueel en hij noemt zichzelf daarom een spirituele fysicus. Daarmee wil hij aangeven dat hij zich heeft opengesteld voor de niet-fysieke niveaus van de werkelijkheid en dat hij op een interdimensionale manier vanuit die verschillende niveaus werkt. Bovendien noemt hij zichzelf een vrije en soevereine creator. Dat licht hij als volgt toe: “Mijn vrijheid is mijn innerlijke houding en niets van buiten kan dat beïnvloeden, terwijl mijn soevereiniteit het gevolg is van mijn gewaar zijn dat ik niet ben wat ik niet ben. Dus dat ik ben wat ik ben.”

Nieuwe Energie Fysica en de torusstructuur
Op basis van zijn inzichten en vooral door zoals Nikola Tesla suggereerde om alles te bekijken vanuit het perspectief van energie, frequentie en trilling is Ilija Lakicevic allereerst in staat om uit te leggen waarom door mensen gemaakte straling schadelijk is. Kort samengevat zit volgens hem het verschil tussen natuurlijke elektromagnetische straling en door mensen gemaakte elektromagnetische straling in de kwaliteit van die straling: terwijl de kwaliteit van natuurlijke elektromagnetische velden - in lijn met de Wet van Dynamische Balans - in balans is en bijdraagt aan balans, ontstaan de schadelijke niet-thermische effecten van door mensen gemaakte straling door het feit dat die kunstmatige elektromagnetische velden uit balans zijn en via het Principe van Harmonische Resonantie bijdraagt aan onbalans.
Subatomaire deeltjes in de vorm van een torus
Om dit nader toe te lichten benadrukt Laki dat het belangrijk is om te kijken naar zo klein mogelijk subatomaire deeltjes en hoe die zich gedragen. Geïnspireerd door de inzichten van Walter Russell en Nikola Tesla – en in lijn met de universele wetten en de nieuwe inzichten in de kwantumfysica zoals ik die in het laatste hoofdstuk van De Hele Olifant in Beeld beschrijf -stelt Laki dat de kleinste elementaire deeltjes de structuur van een ronddraaiende torus (een ‘donut-achtige vorm’ met een gat in het midden) hebben. In lijn met de Wet van Dynamische Balans stelt hij dat fotonen (de kleinste eenheid van lichtenergie) en elektronen, zijn samengesteld uit twee tegengestelde spiraalachtige vortexbewegingen. De ene beweging noemt hij compressie (een samenvoegende beweging die naar binnen gericht is) en de andere beweging noemt hij expansie (een stralende naar buitengerichte beweging).  Die twee tegengestelde spiraalachtige vortexbewegingen draaien in cirkels rond een centrumpunt en zijn volgens Laki in feite ringen van licht, die rond het centrum bewegen naar de buitenrand en weer terug naar het centrum.
Het zwarte gat in het centrum
Het geometrische centrum van een torus (of een ring van licht) is een zwart gat, dat gekenmerkt wordt door andere eigenschappen dan de wervelende omgeving daaromheen. Het  bestaat voorbij ruimte en tijd en is in feite een poort naar andere dimensies en vormt de verbinding van verschillende niveaus van de werkelijkheid met elkaar. Laki beschrijft dit zwarte gat in het centrum als het Nulpunt en als een stilpunt en legt uit dat terwijl er elektrische stroom rond het centrale Nulpunt draait, de elektrische spanning in het Nulpunt zelf nul is. Hij legt uit dat vanuit het Nulpuntenergieveld, dat een magnetisch veld is zonder lading, een ring van licht ontstaat, en die ring van licht is waar het deeltje uit bestaat.
Het Nulpuntenergieveld en het Veld van Universeel Bewustzijn
Dit betekent dat via dit Nulpunt ieder deeltje in feite een onderdeel is van het Nulpuntenergieveld. Daarom kunnen we zeggen dat het Nulpunt energieveld het veld is dat aan alles ten grondslag ligt, waar alles uit voortkomt en via welke alles met al het andere verbonden is (kwantum verstrengeling). Zoals ik bij de Wet van Eenheid beschrijf bestaat er daarom bij sommige wetenschappers het vermoeden dat dit Nulpuntenergieveld hetzelfde is als het onderliggend veld van Universeel Bewustzijn waarover in verschillende wijsheidstradities wordt gesproken. De steeds sneller draaiende spiraalbeweging naar binnen (compressie) creëert een zuigkracht, waardoor er energie uit het Nulpuntenergieveld wordt getrokken om te bewegen, waardoor de torusvorm zichzelf in stand kan houden.
De torus is een fractalvorm
In lijn met de Wet van Overeenstemming stelt ook Ilija Lakicevic dat een dergelijke structuur als de torus niet alleen wordt aangetroffen als de kleinste vorm op subatomair niveau, maar een fractal vorm is. Dat wil zeggen dat de torusvorm bestaat in vele verschillende afmetingen, van oneindig klein tot oneindig groot en kan worden beschouwd als een soort oerbasisstructuur van het zelforganiserend principe van alle energiesystemen vanaf het subatomaire niveau tot het grootste universele niveau. Dat betekent dat in essentie alles een centrum heeft dat oneindig is en dat verbonden is met het Universeel Bewustzijn/Nulpuntenergieveld. Volgens Laki betekent dit dat er maar één manier van creatie in het hele materiële universum is: alles is gecreëerd als een ring van licht, waarbij er alleen een verschil in grootte en dus in maten is. Met andere woorden, alles is gemaakt van grote en kleine ringen van licht en in feite zijn wij als mens ook een ring van licht.

Extra inzichten van Dr. Ilija Lakicevic
Tot zover komt de visie van Ilija Lakicevic grotendeels overeen met wat ik in De Hele Olifant in Beeld schrijf. Maar wat hij hierbij verder benadrukt is het volgende:
1. Het stilpunt is dé bron van energie
Dit betekent dat het stilpunt dé bron van energie is. Volgens hem zou je kunnen zeggen dat het Nulpuntenergieveld in feite het enige energieveld is, want het is het energieveld waar alle elektrische potentieel uit voortkomt. Omdat het Nulpuntenergieveld ook het veld van alle mogelijkheden is, noemt hij het Nulpuntenergieveld ook het creatieve veld.
2. Het centrumpunt is een centererend punt
Het Nulpuntenergieveld is gewaar en het gecentreerde Nulpunt als het centrum van deze elementaire deeltjes is een intelligente bron van energie, die hij de creatieve intelligentie bron noemt. Met andere woorden, hij stelt dat  de ‘creator’ zich als het onbeweeglijke Nulpunt van universeel bewustzijn in het stilpunt van deze torusvormige deeltjes bevindt en dat het dit bewustzijn in het geometrisch centrum is dat de deeltjes van binnenuit centreert. Kortom, het is een centrerend bewustzijnspunt, waardoor het deeltje in balans blijft. Dit geldt voor iedere subatomair deeltje, ieder atoom en iedere cel. Het universeel bewustzijn centreert alle subatomaire deeltjes, ieder atoom en dus alle materie en ook iedere cel. Als we dit begrijpen, zo stelt Laki, kunnen we meer begrijpen over onze fysieke lichamen en over het universum zelf.
3. De “Ritmische gebalanceerde uitwisseling” tussen compressie en expansie
In lijn met de Wet van Eenheid, de Wet van Trilling en de Wet van Dynamische Balans beschrijft Laki vervolgens de bewegingen van de ringen van licht als de “Ritmische gebalanceerde uitwisseling” tussen compressie en expansie. Deze beweging kent twee fases: er is het proces van de compressie (beweging naar binnen) van de elektrische ring van licht tot materie. Dit is de fase van opladen waarbij de ringen van licht energie trekken uit het magnetisch onbeweeglijke Nulpunt om de ring van licht te vormen en dus de fase waarin de ring van licht ‘zichzelf maakt’ en de elektrische stroom zichzelf uitdrukt als een ring van licht of als materie. Het is de fase waarin leven wordt voortgebracht, en waarbij energie wordt ‘geleend’ van het Nulpuntenergieveld om te bewegen en leven voort te brengen en hierin kunnen we het vrouwelijke aspect van de Wet van Dynamische Balans herkennen. Als de lichtring zichzelf eenmaal heeft gemaakt, volgt de bewegingsfase van expansie (beweging naar buiten) van de ringen van licht. Dit is het proces van onzichtbare ‘ontlading’ van de ring van licht in de ether en terugkeer in het Nulpuntenergieveld. Dit is de fase van verval en sterven. De expansiefase volgt automatisch zonder dat het nodig is om extra kracht toe te voegen. Hierin kunnen we het mannelijke aspect van de Wet van Dynamische Balans herkennen. Beide bewegingen volgen elkaar in zeer snel tempo op, bijna als een zeer snel proces van voortdurend leven en sterven, leven en sterven, leven en sterven. In feite volgt alles in de wereld van materie dit proces van “Ritmische gebalanceerde uitwisseling” en dus wat we in iedere cel en in alles wat leeft (inclusief ons eigen lichaam) zien is het resultaat van deze “Ritmische gebalanceerde uitwisseling” en dus de afwisseling van compressie en expansie.
4. Balans
Balans in een elementair deeltje, een atoom of een cel wordt bereikt als de ringen van licht precies rond het geometrische centrum van die cirkel draaien, dus als het Nulpunt zichzelf in het geometrische centrum brengt, omdat de ringen van licht in balans naar binnen en naar buiten bewegen. Als dit het geval is, is de straling die het veroorzaakt ook in balans en zijn de effecten hiervan volgens de Wet van Oorzaak en Gevolg en het Principe van Harmonische Resonantie (onderdeel van de Wet van Trilling) ook in balans.
5. Rode bloedcellen als ringen van licht
Laki stelt dat ook een (rode bloed) cel een elektrische stroom in de vorm van een draaiende ring van licht is. Wanneer  we met een microscoop met een hoge resolutie kijken naar rode bloedcellen die een gezonde balans kennen, dan zien ze eruit als een torus, dus als ‘donuts’ met een gat in het midden. Laki wijst er op dat metingen bovendien bevestigen dat de elektrische spanning in de cel straalsgewijs toeneemt van het centrum naar de rand van de cel. Dus ook hier lijkt de elektrische spanning in het centrum nul te zijn. Kortom, rode bloedcellen zijn in feite ook draaiende ringen van licht, die net als atomen  en subatomaire deeltjes energie lenen van het Nulpunt om de bewegen en te draaien. Volgens Laki treffen we in deze cellen ook de “Ritmische gebalanceerde uitwisseling” tussen compressie en expansie aan. Voor rode bloedcellen geldt ook dat het Universeel Bewustzijn in het centrum van de cel, dat het vermogen heeft om gewaar te zijn, het torusveld centreert. Als de rode bloedcel een volledige balans kent tussen de compressie fase en de expansie fase, zal het Nulpunt van de cel in het geometrische centrum van de cel zijn en is er natuurlijke ordening en een gezonde cel. Deze balans is vitaal voor de menselijke gezondheid. (dit alles beschrijft Laki in zijn artikel “Aton” True Cell, Atom and Particle Concept)
6. Een ring van licht op het niveau van een mens
Omdat dit alles in lijn is met de werking van de universele wetten, kunnen we vergelijkbare processen ook in onszelf als mens aantreffen. Ilija Lakicevic zegt dat dit in feite de wetenschap is achter het feit dat we in wezen lichtwezens zijn. Het verschil voor ons als mens is echter dat wij bewuste besluiten kunnen nemen en met ons bewustzijn in principe invloed kunnen uitoefenen op deze processen. Niet alleen zijn we in essentie opgebouwd uit een complex systeem van torusfractals in de vorm van subatomaire deeltjes, atomen en cellen, maar ook ons eigen energielichaam (of niet-fysieke lichaam), dat we ook kennen als onze aura, heeft de vorm een torus (zie bv. de HeartMath Institute ). En ook wij hebben een ‘Nulpunt’ en ook wij zijn via dat centrum verbonden met het verenigd achterliggend veld van Universeel Bewustzijn. En ook wij kunnen in principe tappen uit dat oneindige veld, niet alleen voor energie, maar ook voor informatie, zowel via de ontelbare mini-Nulpunten in ons lichaam (van de elementaire deeltjes, atomen en cellen), maar – als we ons daar in hebben geoefend en we in een staat van dynamische balans verkeren - ook via het centrerende punt van ons energielichaam.

Het verschil tussen natuurlijke en kunstmatige straling
Het idee dat alle materie bestaat uit ringen van licht die rond een centrerend Nulpunt draaien, die de bron van energie is waarvan de ringen van licht energie lenen om te bewegen en rond te draaien, is een heel nieuwe manier in de wetenschap om de werkelijke aard van materie te begrijpen. Maar als we dit begrijpen, zo stelt Laki, dan kunnen we ook straling op een juiste manier uitleggen. Straling is in feite een natuurlijk onderdeel van het proces van “Ritmische gebalanceerde uitwisseling” tussen compressie en expansie: straling is de expansie fase van dit proces en bestaat uit elektronen in de vorm van naar buiten bewegende ringen van licht.
Het blijkt dat er een fundamenteel verschil is tussen natuurlijke en kunstmatige straling. Om dit verschil te begrijpen is het nodig om te begrijpen dat alles dat bestaat gecreëerd is en dus een eigen ‘creator’ heeft en dat de ringen van licht worden gecentreerd door de creator van deze ringen.
Natuurlijke straling en het Principe van Harmonische Resonantie
Voor alles dat op natuurlijke manier is gecreëerd, geldt dat de compressie van de ringen van licht gelijk is aan de expansie van de ringen van licht en dat het Nulpunt zich precies in het geometrische centrum van die lichtringen bevindt. Daardoor is de de creatie in balans en is de straling die het uitzendt in harmonie met al het andere leven. Dat geldt voor natuurlijk voorkomende stralingsvelden van een regendruppel, een grasspriet, een boom en ook voor het stralingsveld van de zon. Als we als mens in contact komen met natuurlijke straling gaan onze cellen volgens het Principe van Harmonische Resonantie reageren op  trillingsinvloeden van een ander energieveld dat een gelijke of bijna gelijke frequentie heeft, door in hetzelfde ritme te gaan trillen als dat andere energieveld (want omdat gelijke trillingen elkaar versterken, kost dit minder energie en energie volgt altijd de weg van de minste weerstand en dus het pad dat het minste energie kost). Dit is een prachtig principe in de natuur, zolang alles natuurlijke gecreëerd is en dus in balans.
Kunstmatige, door mensen gecreëerde straling
Voor vrijwel alles dat door mensen in ‘Samenlevingen uit Balans’ is gecreëerd, geldt echter dat het uit balans is. Alle door mensen creëerde stralingsvelden en in het bijzonder de stralingsvelden die draadloze data bevatten, zoals straling van een telefoon, laptop, tablet, smarthorloges, routers, kortom, ieder “Internet of Things” apparaat, zijn energievelden die worden gekenmerkt  door onbalans. Volgens Laki betekent dit dat het centrerende Bewustzijnspunt van deze stralingsvelden zich niet meer in het geometrisch centrum bevindt maar dat het zich in plaats daarvan om het centrum heen beweegt. Hierdoor is de expansiefase niet langer in ritme met de compressiefase met als gevolg dat de straling uit balans is.
Wat gebeurt er als we in contact komen met kunstmatige straling?
Op basis van alle bovenstaande inzichten, legt Ilija Lakicevic op deze manier uit wat er gebeurt als we als mens in contact komen met zulke kunstmatige straling: Ook dan hebben we te maken met de werking van het Principe van Harmonische Resonantie. Volgens dit principe zullen cellen in ons lichaam, die zelf in balans zijn maar die in nauw contact komen met stralingsvelden, die een gelijke of bijna gelijke frequentie hebben maar die uit balans zijn, ook nu mee gaan trillen met dat geagiteerde energieveld. Echter ons lichaam is niet ontworpen om mee te gaan resoneren met deze kunstmatige, door mensen gemaakte straling. Het effect is dat door het Principe van Harmonische Resonantie ook in onze cellen het centrerende bewustzijnspunt zich niet langer in het geometrische centrum zal bevinden, waardoor de expansiefase niet langer in ritme is met de compressiefase en onze cellen uit balans raken. Deze onbalans in onze cellen kan leiden tot onbalans en stress in ons lichaam en dat kan leiden tot ziektes. Dus wanneer het menselijk lichaam in contact komt draadloze data apparaten zoals mobiele telefoons, tablets en laptops, kan er op deze manier schade aan cellen ontstaan. Met andere woorden, volgens Ilija Lakicevic is het dus niet de specifieke frequentie die de schade veroorzaakt, maar het feit dat de kunstmatige straling uit balans is.
Deze onbalans is te zien bij levend bloedonderzoek
Hij wijst er op dit het precies dit effect van een kunstmatig stralingsveld op de menselijke cellen is, dat zichtbaar wordt bij levend bloedonderzoek. Bij levend bloedonderzoek wordt een klein druppeltje bloed geprikt, uit bv. een vinger, en direct onder een microscoop bekeken. Terwijl gezonde rode bloedcellen er mooi rond uitzien en los van elkaar, is zo zichtbaar dat na contact met kunstmatige straling rode bloedcellen, als gevolg van het feit dat het centrerende bewustzijnspunt zich niet langer in het geometrische centrum bevindt, aan elkaar gaan kleven (het Rouleaux syndroom) of, erger, rode bloedlichaampjes vervormd raken. Dit is iets wat bijvoorbeeld blijkt uit de resultaten van het levend bloedonderzoek van Dr. Beverly Rubik dat ik heb laten zien tijdens mijn presentatie over 5G. De foto’s die ze maakte laten zien dat bij proefpersonen het volgende op trad: na een wandeling van 45 minuten met een rugzakje met daarin een smartphone die aanstond, trad verkleving van rode bloedcellen op en bij sommige proefpersonen het Rouleaux syndroom; na vervolgens het gebruik van een smartphone gedurende  45 minuten zagen de rode bloedlichaampjes er niet meer rond uit, maar leken meer op bijvoorbeeld een dop van een bierflesje (zie voor de foto’s Informatieavond over 5G in de Hanzehof te Zutphen  bij 38.14 min. – 41.18 min.)

Waarom is dat wat door mensen is gecreëerd uit balans?
Als alles roept de vraag op hoe komt dat wat mensen creëren uit balans is en dus wat maakt dat bij door mensen gecreëerde zaken het centrerende punt van bewustzijn uit het geometrisch centrum raakt en als gevolg daarvan de straling uit balans.
Onze intentie heeft effect op wat we creëren
Vanuit het perspectief van Ilija Lakicevic heeft dit te maken met het feit dat de creatie voort is gekomen uit een niet harmonieuze bron. Bij iedere vorm van creatie is een vorm van bewustzijn betrokken, dat creëert.  Als we als mens iets creëren met behulp van ons voorstellingsvermogen of ons denkproces en dus in zekere zin een creator worden(bijvoorbeeld wanneer we een lied schrijven, een huis bouwen of een contract tekenen), wordt onze intentie vastgelegd in onze creatie. Want, zo legt Laki uit, we begrijpen onder andere op basis van de kwantum fysica niet alleen dat we als waarnemer dat wat we waarnemen beïnvloeden, maar ook dat onze intentie effect heeft op dat wat we creëren. Want zo stelt hij, het centrerende punt van bewustzijn is een intelligent punt van bewustzijn, dat reageert op menselijk bewustzijn en gehoorzaamt aan de opdrachten daarvan. Dit gebeurt of mensen zich daar nu wel of niet van bewustzijn.
Geïnspireerd door Nikola Tesla
Geïnspireerd door de visie van Nikola Tesla legt laki dit zo uit: we zijn als mens in essentie een spirit die in een fysiek lichaam leeft. Als alles bestaat uit ringen van licht die rond een centrum draaien, en als iedere straling bestaat uit de naar buiten bewegende ringen van licht, terwijl in het centrum van de ronddraaiende lichtringen de spirit van de creator van die lichtringen en straling zit en vanuit dat midden de ring van licht centreert, dan betekent dat dat als we als mens iets creëren, de menselijke spirit in het centrum zit van dat wat we creëren en het is de intentie van creator die het draaien van de ringen van licht rond het geometrische centrum veroorzaakt.
De Wet van Geven en Ontvangen
Dat betekent dat een creatie, ook die van een mens, in balans zal zijn als de intentie van de creator in harmonie is met de universele wetten, en in het bijzonder met het Principe van Compensatie dat ook bekend is als de Wet van Geven en Ontvangen (een aspect van de Wet van Oorzaak en Gevolg) dat stelt: ‘Geef en jou zal gegeven worden’. Onze intentie gebaseerd op deze vorm van wederkerigheid noemt Laki ‘goede intentie’ (in de Law of One is dit bekend als STO: Service To Others)
In het omgekeerde geval echter, als de intentie van de creator in disharmonie is met deze Wet van Geven en Ontvangen en we meer willen nemen dan dat we geven (dus bij een ‘slechte intentie’, of STS: Service To Self) veroorzaakt de centrerende spirit dat de ring van licht zich zo gedraagt alsof het draait rond een centrum dat uit het geometrische centrum verschoven is en dus veroorzaakt het straling die uit balans is. In het kader van die ‘slechte intenties’ heeft Laki het over de ziekte van Oneerlijkheid (liegen en bedriegen), Onwetendheid (gebrek aan kennis) en Irrationaliteit (slaaf worden van technologie). De conclusie is dat straling van welk elektrisch apparaat dan ook maar, of wel in balans is als de intentie van de creator daarvan een ‘goede intentie’ was, of uit balans is als de intentie van de creator daarvan een ‘slechte intentie’ was.
Nikola Tesla en JP Morgan en de droom over vrije energie
Om dit alles te illustreren vertelt Ilija Lakicevic hoe deze twee verschillende intenties een belangrijke rol speelden bij de uitvoering van verschillende uitvindingen van Nikola Tesla. Zo had Nikola Tesla een droom over vrije energie: hij wilde vrije energie aan de wereld te geven. De Amerikaanse zakenman JP Morgan had de beginfase van de Wardenclyffe tower die Nikola Tesla daarvoor bouwde gefinancierd en dacht dat het een enorme centrale zou worden aangezien Nikola Tesla dat had gezegd. Echter, Nikola Tesla had de laatste fase van zijn plan aanvankelijk voor zich gehouden. Toen JP Morgan er achter kwam dat Nikola Tesla’s plan de “draadloze distributie van energie over de hele wereld” betrof, trok hij zich terug uit het contract met Nikola Tesla, met als gevolg dat het plan niet verwezenlijkt werd en Nikola Tesla de toren moest verkopen om zijn leningen te kunnen betalen.
De reactie van JP Morgan
De reactie van JP Morgan op het idee van Nikola Tesla maakt duidelijk hoe de intentie van beide verschilden: JP Morgan vertelde Nikola Tesla dat hij “… geen zaken deed om de wereld te voorzien van vrije energie. Als ik er geen meter aan kan verbinden of het kan verkopen per pond, per gallon of per vat, ben ik niet geïnteresseerd om er in te investeren. Als we mee zouden gaan in het plan van meneer Tesla, zouden we alleen maar antennes kunnen verkopen!” Daar voegde hij nog aan toe: “Wat meneer Tesla niet weet is dat ik ook de meeste kopenmijnen in dit land bezit of controleer. De enige mensen die koper kopen zijn zij die kabels aanleggen. Waarom zou ik zijn draadloze uitvinding toestaan waardoor ik hele industrieën die ik onder mijn beheer heb en waardoor ik geld verdien zou moeten sluiten!”
Geen wonder, schrijf Laki, dat sinds die tijd alle door mensen gemaakte straling in de westerse samenlevingen van binnen ‘gezegend’ is met de intentie van JP Morgan en van al diegenen die hetzelfde hebben geaccepteerd en gepraktiseerd. Echter Nikola Tesla zei tegen JP Morgan: “Jij hebt misschien het Heden, maar ik zal de Toekomst hebben!” (zie Tesla Radiation Balancer)

De intentie van de creators van 5G
Dus de belangrijke vraag is als mensen een microgolf- of een millimetergolfstralingsveld creëren zoals bij 5G, of dat wordt gedaan met ‘goede intentie’ zodat het punt van bewustzijn in het geometrische centrum zit en de straling in balans is met de rest van het universum, of is het gecreëerd met andere intenties. In onze huidige ‘Samenlevingen uit Balans’ hebben we bij de meeste ‘creaties’ te maken met de (economische) intentie om te streven naar maximale winst. Dus is hier sprake van een ‘slechte intentie’ (STS) die niet voortkomt uit liefde of de wens om voor elkaar en voor al het leven te zorgen, maar die gebaseerd is op hebzucht. Wanneer we een elektriciteitsnet of een netwerk van draadloze verbinding maken als een systeem om geld te verdienen en dat over de hele wereld uitrollen met als doel om iedereen een onderdeel te maken van een systeem dat vooral veel geld op levert voor enkelen, zal die straling uit balans zijn, omdat het gecreëerd is op basis van hebzucht.
3G, 4G en 5G
Deze intenties worden vastgelegd in het energieveld van microgolfstraling, waardoor het punt van bewustzijn uit het centrum raakt en dat is wat schade veroorzaakt in de mens (en in al het leven). En wanneer die trillingen sterker worden in termen van 3G, 4G of 5G komt ons lichaam meer en meer in contact met deze straling uit balans en zal de hoeveelheid schade aan het menselijk lichaam toenemen. Voor 5G komt daar ook nog eens bij dat de mensen die opdracht geven voor het uitrollen weten dat het schadelijk is maar er desondanks toch mee door gaan. Dus ook die destructieve intentie is er aan verbonden. Bovendien is 5G aanvankelijk in de jaren 60 tijdens de Koude Oorlog ontwikkeld in het leger als wapensysteem en dus met de intentie om te doden. Dat alles draagt bij aan het feit dat het centrerende punt van bewustzijn uit het geometrische centrum verschuift en de microgolfstraling zeer uit balans en levensvernietigend is.

De oplossing
Op deze manier heeft Ilija Lakicevic de oorzaak van het probleem geïdentificeerd, en als we de oorzaak kennen, zo stelt hij, dan kunnen we het ook bewust voorkomen. Want wat er volgens hem nodig is, is een manier om de straling die overal om ons heen aanwezig is weer in balans te brengen, zodat het de menselijke cellen niet langer uit balans brengt. Dit is het inzicht waar hij zich met zijn uitvinding op heeft gericht.
Het gebruik van de kracht van intentie
Zijn idee was om de onbalans te herstellen en het Nulpunt weer in het centrum van de ringen van licht te brengen, met behulp van een creatie op basis van ‘goede intentie’. Wat daarvoor nodig was, was leren hoe hij als mens in de rol van creator zijn bewustzijn kon verbinden met het grotere veld van Universeel Bewustzijn, het Nulpuntenergieveld, met de intentie om uit dat veld als oplossing iets voortbrengen om alles weer in balans te brengen. En dus iets dat bij zou dragen aan het welzijn van alles en iedereen. In feite is dat iets wat iedereen kan, maar tegelijkertijd is het niet iets dat iedereen zomaar eventjes kan doen. Ilija Lakicevic heeft dit lange tijd bestudeerd en zichzelf daar lange tijd in getraind. Bovendien stelde hij vast dat er bij deze manier van creëren een soort voertuig nodig is om die bewuste menselijke intentie te transporteren en werkzaam te houden.
Een nieuwe energie-eenheid, de Deca
Tijdens deze zoektocht nam Ilija Lakicevic tijdens meditaties waar dat er sinds 2007 een nieuwe energie-eenheid in de atmosfeer aanwezig is, die afkomstig is van de zon. Deze nieuwe energie-eenheid is onzichtbaar omdat het heel erg klein is. De geometrische vorm van deze eenheid van nieuwe energie is een dodecaëder (een Platonisch lichaam, dus een regelmatig twaalfvlak, met twaalf vijfhoekige vlakken). Deze nieuwe energie-eenheid die Laki de Deca noemt, kent geen trilling, maar is energie die zich in alle richtingen tegelijkertijd uitbreidt. Het is opgebouwd uit twaalf eenheden, twaalf draaiende energie-vortici die met elkaar in harmonie werken en die voor eeuwig blijven ronddraaien. Via meditatie vond Laki toegang tot deze hele kleine eenheid van energie en stelde vast dat de Deca een nieuwe energie-eenheid met gewaar zijn is die reageert op liefde, gedachten en intenties. Omdat de Deca reageert op bewuste menselijk gewaar zijn is het mogelijk om de Deca te instrueren, en dus te programmeren om te doen wat we willen dat het doet. (zie hier voor meer over de Deca)
De technologie in de vorm van een instructie
Vervolgens is het Ilija Lakicevic gelukt om de Deca te programmeren om verbinding te maken met het Nulpunt energieveld van een stralingsveld om dat vervolgens te instrueren om opnieuw naar het geometrische centrum te gaan en dus terug naar de ‘gebalaceerde ritmische uitwisseling’ tussen compressie en expansie, zodat het niet langer schadelijk is voor de menselijke cellen. Dat is de oplossing van Laki die aanwezig is in zijn uitvindingen.
De Quantum Radiation Balancing-technologie
Voor zijn nieuwe uitvinding heeft Ilija Lakicevic de zogenaamde Quantum Radiation Balancing- -technologie ontwikkeld. Het essentiële onderdeel hierbij is een ‘kwantum nano-laag’ waar de Deca-eenheden zich bevinden die door hem met zijn bewuste intentie speciaal zijn geprogrammeerd om iedere straling waarmee ze in contact komen – dus alle soorten kunstmatige, ongebalanceerde straling, inclusief 5G – weer in balans te brengen en op die manier de negatieve effecten op alle levensvormen op te heffen. Deze technologie noemt Ilija Lakicevic Bewuste Beschermingstechnologie, waarvan Radiation Balancing Technology slechts een onderdeel is.
Inmiddels zijn er twee producten op de markt die functioneren als drager voor de kwantum nano-laagtechnologie. Dankzij dit uniek toegepaste proces functioneren deze producten om de straling van laptops, draadloze telefoons, tablets ed. in balans te brengen, waardoor het schadelijke effect van door mensen gemaakte straling wordt opgeheven.
De twee producten
Het eerste product is de Omnia Radiation Balancer (ORB) in de vorm van stickers. De Omnia Radiation Balancer (ORB) stickers werken op basis van de kwantum nano-laagtechnologie en hebben dus de instructie om energievelden die uit balans zijn weer in balans te brengen. Ze kunnen op alle apparaten die straling afgeven geplakt worden, zoals op mobiele telefoons, laptops, Wifi-routers, tablets etc. (zie voor meer de website van Omnia)
Het tweede product is het 5GBioshield in de vorm van een USB-stick. Het 5GBioShield kan door een persoon bij zich gedragen worden en beschermt dan die persoon en alles binnen een bol met een diameter van 8 meter. Wanneer het 5GBioShield als een USB-stick in een computer of andere energiebron wordt gestoken, breidt de actieve beschermingsbol zich uit tot 40 meter in diameter, waardoor iedereen en al het leven in dit gebied wordt beschermd. Binnen dit gebied worden alle verstoringen, zowel elektrisch als geobiologisch omgezet in gebalanceerde velden. Bovendien draagt het bij aan innerlijke harmonisatie en balans en als gevolg daarvan draagt het bij aan meer optimaal functioneren (zie voor meer info  www.5gbioshield.com).

Hoe weten we of het werkt?
Omdat de uitvinding van Dr. Ilija Lakicevic iets is dat de balans van straling hersteld en niet iets dat de straling blokkeert, zal het effect van zijn producten niet kunnen worden gemeten met stralingsmeters die bv. de stralingsdichtheid, de veldkracht of de frequentie meten. Maar hoe kunnen we dat wel weten of het werkt?
Uit testen blijkt dat het werkt
Dat de uitvinding van Laki werkelijk de onbalans in kunstmatige, door mensen gemaakte straling herstelt, zodat het schadelijke effect te niet gedaan wordt, blijkt uit verschillende testen.
Als eerste heeft men kinesiologie testen gedaan. Kinesiologie maakt door middel van spiertesten gebruik van het feit dat ons lichaam ‘weet’ wat goed en slecht is voor het lichaam en in ruimere zin voor ons als geheel. Kinesiologie testen laten zien dat het lichaam heel sterk blijft en dus dat het product goed is voor ons lichaam.
Daarnaast laten testen met Levendbloed onderzoek zien dat wanneer een sticker wordt geplakt op het apparaat dat straling uitzendt, het Rouleaux syndroom (het aan elkaar plakken van rode bloedcellen) dat aanvankelijk was ontstaan door de straling toen er nog geen sticker op het apparaat was geplakt, weer verdwijnt en dat rode bloedcellen weer het gezonde beeld laten zien van mooie ronde cellen los van elkaar.
De waterstructuur test
De derde en meest spectaculaire test die het effect laat zien van de Quantum Radiation Balancing-technologie is de water structuurtest die gedaan is door het Hado Life Institute van de beroemde Dr. Masaru Emoto, waar men een methode heeft om de waterkristalstructuur te fotograferen. Zoals bekend hebben de testen van Masaru Emoto aangetoond dat water, dat in balans is, een hexagonale kristalstructuur als een sneeuwvlok heeft. Water dat vervuild en/of uit balans is laat daarentegen een chaotische structuur zien. De water structuurtest voor de werkzaamheid van de Quantum Radiation Balancing-technologie van Ilija Lakicevic werd als volgt gedaan: uitgangspunt was, dat er gebruik werd gemaakt van water dat veel zink, lood en andere zware metalen bevatte, zodat het duidelijk was dat het water uit balans was en dus bij fotograferen geen hexagonale kristalstructuur zou laten zien.
Drie monsters
Met dat water zijn drie verschillende monsters gemaakt die vervolgens opgestuurd werden naar de Hado Life Europe Establishment in Lichtenstein voor analyse door middel van het maken van foto’s van de kristalstructuur. Het eerste monster betrof een blanco monster van dit vervuilde water en de foto hiervan laat, zoals verwacht, een volledig chaotische structuur zien: dat is een bevestiging van het feit dat dit water uit balans was. Het tweede monster werd 5 minuten bestraald met een mobiele telefoon zonder een Radiation Balancer sticker en de foto van dit monster laat ook een zeer chaotische structuur zien, dus dit water is ook uit balans. Het derde monster werd 5 minuten bestraald met dezelfde mobiele telefoon waar nu een Radiation Balancer sticker op was geplakt. De foto van dit water laat een prachtige hexagonale kristalstructuur in de vorm van een sneeuwvlok zien en dat bevestigt dat het water in balans was, want alleen water in balans laat deze hexagonale kristalstructuur zien!
Gecertificeerd door het Hado Instituut
Aangezien het gebruikte water uit balans was en het water in balans was nadat het bestraald was met de straling van een mobiele telefoon waar een sticker op geplakt was, is het duidelijk dat de sticker er de oorzaak van was dat de straling van de mobiele telefoon in balans gebracht was, en dat vervolgens deze straling in balans veroorzaakte dat het water ook in balans werd gebracht, terwijl de straling van de mobiele telefoon zonder de sticker geen balancerend effect op het water had. Op basis van deze test heeft het Hado Instituut de methode van Laki officieel gecertificeerd, want deze test toonde aan dat de sticker voor 100% de straling van een apparaat waar het opgeplakt wordt in balans brengt. Kortom, de Quantum Radiation Balancing-technologie die Laki ontwikkeld heeft versterkt de spierspanning (kinesiologietest), keert het Rouleaux syndroom om (Levendbloedtest) en structureert water (Hado Life Instituut), en dus ook het water in ons lichaam. (Zie voor meer Tesla Radiation Balancer en efficacy studies en voor nog meer recente tests met het 5GBioshield 5GBioShield Key efficiency measures (February 6 and 7, 2020); Waterloo, Belgium).

Een oplossing op een fundamenteel niveau
De vraag die dit alles mogelijk oproept is of het gebruik van zoiets als de Quantum Radiation Balancing-technologie in de vorm van het 5GBioshield en de ORB-stickers ons slechts in staat stelt om het met probleem van 4G en 5G om te gaan, maar dat het mogelijk het bestaan van dat probleem maskeert. Dus is het wel een fundamentele oplossing voor het probleem?
5G als geschenk…
Vanuit een spiritueel evolutionair perspectief en in lijn met het thema van mijn vorige nieuwsbrief ‘5G als katalysator om boven ons zelf uit te stijgen’ (zie mijn nieuwsbrief van juli 2020) kunnen we ons ook de vraag stellen of we als mensheid mogelijk 5G hebben gemanifesteerd om daar uiteindelijk allemaal beter van te worden. Want wanneer we ons uiteindelijk bewust worden van de stralingscrisis waar we ons in bevinden, kan dat functioneren als een wake-up call. En aangezien we creatieve wezen zijn, worden we door 5G uitgedaagd om nu iets uit te vinden dat ons uit deze problemen haalt en dat ons helpt om op een zeer krachtige manier ons juist wel in de gewenste richting te bewegen. Vanuit dit perspectief zouden we 5G kunnen zien als een geschenk, want die situatie heeft onder andere geleid tot de ontdekking door Ilija Lakicevic van de Deca-technologie.
Naar de staat van balans bij de rivier
Wat ik zelf bijzonder vind is dat de uitvinding van Laki ons niet kan alleen beschermen tegen de effecten van schadelijke straling zoals 4G, Wifi en 5G, maar ook kan helpen bij het herstel van onze eigen innerlijke balans.  In die zin zou het ons kunnen helpen bij de daadwerkelijke transformatie van ons als individuen van de permanente staat van onbalans naar in de natuurlijke staat van balans bij de rivier. Bovendien ziet Ilija Lakicevic in dit alles een enorm potentieel om nieuwe samenlevingen vorm te geven op basis van geheel nieuwe technologieën, want volgens hem is zijn uitvinding van de 5GBioshield slechts een eerste stap. De Deca energie-eenheid is er voor ons allemaal en we kunnen in principe allemaal leren om bij het ontwikkelen van nieuwe technologieën deze nieuwe energie-eenheid te gebruiken en te programmeren voor veel verschillende toepassingen die bijdragen aan een manier van leven waarbij het Leven zelf centraal staat. Zo zouden we uiteindelijk het oude kunnen vervangen met deze nieuwe oplossingen. Daarvoor is het wel nodig dat we in staat zijn om te creëren met ‘goede intentie’ en dat lukt vooral wanneer we zelf in een staat van balans zijn.
Op weg naar Samenlevingen in Balans
Als we de manier van creëren van Laki gaan begrijpen kunnen we volgens hem vorm gaan geven aan nieuwe samenlevingen waarin we helemaal geen elektriciteit meer nodig hebben. In plaats daarvan kunnen we op een eenvoudige en efficiënte manier gebruik maken van uitvindingen gebaseerd op de nieuwe Deca energie en vele aspecten van ons leven zo vorm geven dat het in balans is en daarom ook gezond. Kortom, het zou een belangrijke bijdrage kunnen zijn aan de transformatie naar wat ik heb beschreven als ‘Samenlevingen in Balans’.

Een tijd van extremen
Kortom, we leven in een tijd van extremen.
Ten tijde van de plannen voor een ‘Great Reset'
Enerzijds kondigde Klaus Schwab, een Duitse econoom en oprichter en voorzitter van het World Economic Forum (WEF) afgelopen 3 juni, samen met o.a. de Britse Prins Charles, de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres en het nieuwe hoofd van het IMF, Kristalina Georgieva, aan, dat het nu de tijd is voor de ‘Great Reset’ (de ‘Grote Herstart’).  Met deze aankondiging zijn hun plannen voor een toekomstige wereldwijde Technocratie  (een digitaal wereldbestuur gebaseerd op 5G en AI) nu als de zogenaamde enige oplossing van alle huidige problemen in alle openheid op tafel gelegd. In dit kader noemde Klaus Schwab de huidige corona situatie een zeldzame kans en Prins Charles noemde het zelfs een gouden kans om nu versneld totaal nieuwe funderingen voor ons economisch en sociale systemen te bouwen. Iedereen zou hier volgens hen aan mee moeten doen omdat volgens hen deze ‘Great Reset’ de enige oplossing zou zijn om uit de coronacrisis te komen: “… de wereld moet gezamenlijk en snel handelen om alle aspecten van onze samenlevingen en economieën, van onderwijs tot sociale contracten en werksituaties te vernieuwen. Ieder land, van de Verenigde Staten tot China, moet deelnemen, en iedere industrie, van olie en gas tot technologie, moet worden getransformeerd…” (zie voor meer De onthulling van ‘de Great Reset’)
De Droom van vrije energie van Nikola Tesla
Anderzijds stelt Ilija Lakicevic, dat de manifestatie van de droom van vrije energie van Nikola Tesla weliswaar werd verhinderd om gemanifesteerd te worden door de hebzuchtige intentie van JP Morgen, maar dat die droom er nog steeds is en wacht op het vervangen van de hebberige intentie van JP Morgen door de goede, gevende intentie van Nikola Tesla zodat het gemanifesteerd kan worden.  En volgens hem is dat moment nu, aangezien de Deca-energie een onuitputtelijke energie is die niet opraakt. Deze nieuwe energie kan daarom gezien worden als de voorloper van vrije, overvloedige, onbeperkte en onuitputtelijke energie. Met andere woorden, we kunnen hiermee een nieuw energietijdperk binnen gaan, een nieuwe periode van energie gebaseerd op liefde en balans en harmonie met de planeet. (zie voor meer over vrije energie mijn nieuwsbrief van december 2019)
Beginnen in kleine gebieden
De beste strategie voor het creëren van vrije energie met ‘goede intenties’ is volgens Laki om overal ter wereld kleine gebieden te creëren op basis van deze spirit en goede intentie van Nikola Tesla. Dus in lijn met de Wet van Geven en Ontvangen. In zulke gebieden zouden volgens hem op basis van het Principe van Harmonische Resonantie langzaam maar zeker ‘slechte intenties’ getransformeerd worden in ‘goede intenties’, totdat de ruimte met ‘goede intenties’ veel groter wordt dan de ruimte met ‘slechte intenties’. Als  de ruimte met ‘goede intenties’ groter is dan de ruimte met ‘slechte intenties’ dan kan vrije energie gemanifesteerd worden. Volgens Laki niet eerder… (zie Tesla Radiation Balancer)
Aankondiging THRIVE II première op 26 september
Tot slot kan ik deze nieuwsbrief afsluiten met het nieuws dat de nieuwe documentaire van Foster Gambler, "THRIVE II: This Is What It Takes" waar ik in mijn nieuwsbrief van december 2019 al iets overschreef, zaterdag 26 september in première gaat.  De documentaire gaat over wat er in feite voor nodig is – wat betreft wetenschap, bewustzijn, doorzettingsvermogen, onderlinge persoonlijke relaties, ondernemen, financieren, veiligheid en filosofisch inzicht – om er voor te zorgen dat alle mensen werkelijk kunnen beschikken over niet eerder vertoonde vernieuwingen.  De promotietekst voor de film zegt het zo:  “THRIVE II onderzoekt doorbraakinnovaties van over de hele wereld, ontrafelt de gemeenschappelijke principes daarvan en biedt inzicht, manieren en strategieën om onze levens en onze toekomst in eigendom te nemen.” (zie de website)

 

Agenda
Op dit moment heb ik twee uitnodigingen voor presentaties waarvan één openbaar is. En een voorlopig nog zonder datum. Mochten er nieuwe uitnodigingen komen, dan is de meest actuele informatie te vinden op de agenda op mijn website


Zondag 4 oktober 2020,in Mortsel, Antwerpen 
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' en de presentatie 'Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van Jona Geuken, groepspraktijk holistische gezondheidszorg.

 

Zondag 11 oktober 2020, in Naarden (dit was oorspronkelijk gepland op 29 maart)
Presentatie 'De Sophia mythe, wetiko en zelforganisatie:  organiseren zoals het Leven zich organiseert' op uitnodiging van werkgroep de Nieuwe Mens in Naarden

Programma:

10.30 - 11.30 uur Presentatie
11.30 - 12.00 uur pauze
12.00 - 13.00 uur vervolg presentatie plus vragen

Plaats:

Besant Hall, Meentweg 9,  1411 GR Naarden.

Kosten:

€ 12,50

Aanmelden:

via de website www.werkgroepdenieuwemens.nl

Meer informatie:

voor meer informatie: www.werkgroepdenieuwemens.nl


in Almelo, uitgesteld tot het najaar, nieuwe datum nog niet bekend
Presentatie 'Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van Vinculum Verum in Almelo

Programma:

vanaf 14.30 uur welkom
15.00 - 16.30 uur Presentatie 'Samenlevingen in Balans'
16.30 - 17.00 uur gelegenheid voor het stellen van vragen
vanaf 17.00 uur gelegenheid voor het drinken van een drankje

Plaats:

Hofstraat 3, Almelo.

Kosten:

€ 5,00

Aanmelden:

kan via: info@vinculumverum.org

Meer informatie:

Op de website van Vinculum Verum


 

Tot zover het nieuws rond ‘De Hele Olifant in Beeld’, ‘Samenlevingen in Balans’ en mijn verdere werk.

Lieve groetjes,

Marja de Vries